BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ DỤNG CỤ CẦM TAY CROSSMAN

ModelNhà sản xuấtMã đặt hàngTên hàng hóaĐơn giá (đã có VAT)
CRO-521-079 Crossman 52-172 4-1/2" Nhám mài xanh độ nhám 24 Crossman 52-172 25.000
CRO-521-093 Crossman 52-188 5" Nhám mài xanh độ nhám 120 Crossman 52-188 30.000
CRO-521-078 Crossman 52-171 4-1/2" Nhám mài xanh độ nhám 16 Crossman 52-171 25.000
CRO-521-094 Crossman 52-191 7-1/8" Nhám mài xanh độ nhám 16 Crossman 52-191 50.000
CRO-521-095 Crossman 52-192 7-1/8" Nhám mài xanh độ nhám 24 Crossman 52-192 50.000
CRO-521-096 Crossman 52-193 7-1/8" Nhám mài xanh độ nhám 36 Crossman 52-193 50.000
CRO-521-097 Crossman 52-194 7-1/8" Nhám mài xanh độ nhám 46 Crossman 52-194 50.000
CRO-521-098 Crossman 52-195 7-1/8" Nhám mài xanh độ nhám 60 Crossman 52-195 50.000
CRO-521-099 Crossman 52-196 7-1/8" Nhám mài xanh độ nhám 80 Crossman 52-196 50.000
CRO-521-100 Crossman 52-197 7-1/8" Nhám mài xanh độ nhám 100 Crossman 52-197 50.000
CRO-520-101 Crossman 52-198 7-1/8" Nhám mài xanh độ nhám 120 Crossman 52-198 50.000
CRO-465-167 Crossman 46-545 4.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-545 24.000
CRO-465-168 Crossman 46-546 4.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-546 26.000
CRO-665-240 Crossman 66-510 8.0 mm Chìa lục giác bi dài Crossman 66-510 46.000
CRO-665-241 Crossman 66-511 10.0 mm Chìa lục giác bi dài Crossman 66-511 58.000
CRO-681-627 Crossman 68-108 8Oz Búa nhổ đinh cán gỗ Crossman 68-108 82.000
CRO-681-628 Crossman 68-112 12 Oz Búa nhổ đinh cán gỗ Crossman 68-112 91.000
CRO-681-629 Crossman 68-116 16Oz Búa nhổ đinh cán gỗ Crossman 68-116 109.000
CRO-681-630 Crossman 68-120 20 Oz Búa nhổ đinh cán gỗ Crossman 68-120 119.000
CRO-682-631 Crossman 68-208 8Oz Búa nhổ đinh cán nhựa Crossman 68-208 102.000
CRO-682-632 Crossman 68-212 12 Oz Búa nhổ đinh cán nhựa Crossman 68-212 116.000
CRO-682-633 Crossman 68-216 16Oz Búa nhổ đinh cán nhựa Crossman 68-216 125.000
CRO-682-634 Crossman 68-220 20 Oz Búa nhổ đinh cán nhựa Crossman 68-220 131.000
CRO-683-620 Crossman 68-308 8Oz Búa bi Crossman 68-308 61.000
CRO-683-621 Crossman 68-312 12 Oz Búa bi Crossman 68-312 82.000
CRO-663-223 Crossman 66-304 3.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-304 15.000
CRO-663-224 Crossman 66-305 4.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-305 18.000
CRO-663-225 Crossman 66-306 5.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-306 23.000
CRO-663-227 Crossman 66-310 8.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-310 35.000
CRO-663-228 Crossman 66-311 10.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-311 57.000
CRO-665-233 Crossman 66-501 1.5 mm Chìa lục giác bi dài Crossman 66-501 11.000
CRO-665-234 Crossman 66-502 2.0 mm Chìa lục giác bi dài Crossman 66-502 13.000
CRO-665-235 Crossman 66-503 2.5 mm Chìa lục giác bi dài Crossman 66-503 15.000
CRO-665-236 Crossman 66-504 3.0 mm Chìa lục giác bi dài Crossman 66-504 30.000
CRO-665-237 Crossman 66-505 4.0 mm Chìa lục giác bi dài Crossman 66-505 20.000
CRO-665-238 Crossman 66-506 5.0 mm Chìa lục giác bi dài Crossman 66-506 27.000
CRO-665-239 Crossman 66-508 6.0 mm Chìa lục giác bi dài Crossman 66-508 27.000
CRO-663-222 Crossman 66-303 2.5 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-303 12.000
CRO-663-221 Crossman 66-302 2.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-302 12.000
CRO-965-318 Crossman 96-513 13mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-513 22.000
CRO-965-319 Crossman 96-514 14mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-514 22.000
CRO-965-320 Crossman 96-515 15mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-515 22.000
CRO-987-321 Crossman 98-738 16mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-738 25.000
CRO-987-322 Crossman 98-739 17mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-739 24.000
CRO-987-323 Crossman 98-740 18mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-740 27.000
CRO-987-324 Crossman 98-741 19mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-741 27.000
CRO-987-325 Crossman 98-742 20mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-742 32.000
CRO-987-326 Crossman 98-743 21mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-743 31.000
CRO-987-327 Crossman 98-744 22mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-744 33.000
CRO-987-328 Crossman 98-745 23mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-745 36.000
CRO-987-329 Crossman 98-746 24mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-746 36.000
CRO-987-330 Crossman 98-747 25mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-747 48.000
CRO-987-331 Crossman 98-748 26mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-748 54.000
CRO-987-332 Crossman 98-749 27mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-749 54.000
CRO-987-333 Crossman 98-750 28mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-750 60.000
CRO-987-334 Crossman 98-751 29mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-751 60.000
CRO-987-335 Crossman 98-752 30mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-752 68.000
CRO-987-336 Crossman 98-753 32mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-753 70.000
CRO-968-473 Crossman 96-851 6mm Vòng miệng Crossman 96-851 28.000
CRO-968-474 Crossman 96-852 7mm Vòng miệng Crossman 96-852 28.000
CRO-968-475 Crossman 96-853 8mm Vòng miệng Crossman 96-853 29.000
CRO-968-476 Crossman 96-854 9mm Vòng miệng Crossman 96-854 29.000
CRO-968-477 Crossman 96-855 10mm Vòng miệng Crossman 96-855 36.000
CRO-968-478 Crossman 96-856 11mm Vòng miệng Crossman 96-856 39.000
CRO-968-479 Crossman 96-857 12mm Vòng miệng Crossman 96-857 40.000
CRO-968-480 Crossman 96-858 13mm Vòng miệng Crossman 96-858 44.000
CRO-968-481 Crossman 96-859 14mm Vòng miệng Crossman 96-859 50.000
CRO-968-482 Crossman 96-860 15mm Vòng miệng Crossman 96-860 61.000
CRO-968-483 Crossman 96-861 16mm Vòng miệng Crossman 96-861 61.000
CRO-968-484 Crossman 96-862 17mm Vòng miệng Crossman 96-862 69.000
CRO-968-485 Crossman 96-863 18mm Vòng miệng Crossman 96-863 82.000
CRO-968-486 Crossman 96-864 19mm Vòng miệng Crossman 96-864 94.000
CRO-968-487 Crossman 96-865 20mm Vòng miệng Crossman 96-865 99.000
CRO-968-488 Crossman 96-866 21mm Vòng miệng Crossman 96-866 99.000
CRO-968-489 Crossman 96-867 22mm Vòng miệng Crossman 96-867 99.000
CRO-968-490 Crossman 96-868 23mm Vòng miệng Crossman 96-868 106.000
CRO-968-491 Crossman 96-869 24mm Vòng miệng Crossman 96-869 112.000
CRO-966-492 Crossman 96-625 25mm Vòng miệng Crossman 96-625 112.000
CRO-966-493 Crossman 96-626 26mm Vòng miệng Crossman 96-626 175.000
CRO-966-494 Crossman 96-627 27mm Vòng miệng Crossman 96-627 145.000
CRO-966-495 Crossman 96-628 28mm Vòng miệng Crossman 96-628 233.000
CRO-966-496 Crossman 96-629 29mm Vòng miệng Crossman 96-629 149.000
CRO-966-497 Crossman 96-630 30mm Vòng miệng Crossman 96-630 173.000
CRO-968-498 Crossman 96-871 32mm Vòng miệng Crossman 96-871 217.000
CRO-968-507 Crossman 96-831 1/4" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-831 55.000
CRO-968-508 Crossman 96-832 5/16" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-832 58.000
CRO-968-509 Crossman 96-833 3/8" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-833 36.000
CRO-968-510 Crossman 96-834 7/16" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-834 39.000
CRO-968-511 Crossman 96-835 1/2" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-835 44.000
CRO-968-512 Crossman 96-836 9/16" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-836 50.000
CRO-968-513 Crossman 96-837 5/8" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-837 61.000
CRO-968-514 Crossman 96-838 11/16" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-838 69.000
CRO-968-515 Crossman 96-839 3/4" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-839 94.000
CRO-968-516 Crossman 96-840 13/16" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-840 99.000
CRO-968-517 Crossman 96-841 7/8" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-841 99.000
CRO-968-518 Crossman 96-842 15/16" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-842 112.000
CRO-968-519 Crossman 96-843 1" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-843 122.000
CRO-968-520 Crossman 96-844 1-1/16" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-844 145.000
CRO-968-521 Crossman 96-845 1-1/8" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-845 173.000
CRO-968-522 Crossman 96-846 1-1/4" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-846 217.000
CRO-969-499 Crossman 96-933 33mm Vòng miệng Crossman 96-933 370.000
CRO-969-500 Crossman 96-934 34mm Vòng miệng Crossman 96-934 314.000
CRO-969-501 Crossman 96-935 35mm Vòng miệng Crossman 96-935 327.000
CRO-969-502 Crossman 96-936 36mm Vòng miệng Crossman 96-936 389.000
CRO-969-503 Crossman 96-938 38mm Vòng miệng Crossman 96-938 408.000
CRO-969-504 Crossman 96-941 41mm Vòng miệng Crossman 96-941 570.000
CRO-969-506 Crossman 96-950 50mm Vòng miệng Crossman 96-950 1.023.000
CRO-488-199 Crossman 48-810 Mũi đóng dài dẹp 10mm Crossman 48-810 29.000
CRO-532-006 Crossman 53-204 4" Đá cắt Crossman 53-204 12.000
CRO-532-007 Crossman 53-205 5" Đá cắt Crossman 53-205 18.000
CRO-533-008 Crossman 53-305 5" Đá cắt Crossman 53-305 18.000
CRO-960-304 Crossman 96-094 6mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-094 14.000
CRO-961-305 Crossman 96-195 7mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-195 14.000
CRO-960-306 Crossman 96-096 8mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-096 14.000
CRO-960-307 Crossman 96-097 9mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-097 20.000
CRO-960-308 Crossman 96-098 10mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-098 16.000
CRO-960-309 Crossman 96-099 11mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-099 25.000
CRO-961-310 Crossman 96-100 12mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-100 18.000
CRO-961-312 Crossman 96-116 13mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-116 21.000
CRO-962-311 Crossman 96-289 14mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-289 22.000
CRO-960-560 Crossman 96-095 10-26mm Bộ hai đầu vòng 6 cái Crossman 96-095 660.000
CRO-961-294 Crossman 96-105 8mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-105 11.000
CRO-961-295 Crossman 96-106 9mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-106 15.000
CRO-933-402 Crossman 93-338 38mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-338 148.000
CRO-933-403 Crossman 93-341 41mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-341 160.000
CRO-933-404 Crossman 93-346 46mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-346 183.000
CRO-933-405 Crossman 93-350 50mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-350 206.000
CRO-940-619 Crossman 94-006 Bộ kìm phe 6 trong 1 Crossman 94-006 175.000
CRO-941-613 Crossman 94-107 7" Kìm bấm trắng Crossman 94-107 127.000
CRO-941-614 Crossman 94-110 10" Kìm bấm trắng Crossman 94-110 210.000
CRO-943-612 Crossman 94-310 10" Kìm bấm Rivel Crossman 94-310 265.000
CRO-943-607 Crossman 94-314 14" Kìm cộng lực Crossman 94-314 231.000
CRO-943-608 Crossman 94-318 18" Kìm cộng lực Crossman 94-318 345.000
CRO-943-609 Crossman 94-324 24" Kìm cộng lực Crossman 94-324 408.000
CRO-943-610 Crossman 94-336 36" Kìm cộng lực Crossman 94-336 725.000
CRO-943-611 Crossman 94-342 42" Kìm cộng lực Crossman 94-342 1.139.000
CRO-945-283 Crossman 94-521 8mm Cần chữ T Crossman 94-521 119.000
CRO-945-284 Crossman 94-522 10mm Cần chữ T Crossman 94-522 119.000
CRO-961-296 Crossman 96-107 10mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-107 11.000
CRO-961-297 Crossman 96-108 11mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-108 15.000
CRO-961-298 Crossman 96-109 12mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-109 13.000
CRO-961-299 Crossman 96-112 13mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-112 13.000
CRO-961-545 Crossman 96-125 6mm Hai đầu vòng Crossman 96-125 55.000
CRO-961-546 Crossman 96-127 8mm Hai đầu vòng Crossman 96-127 55.000
CRO-961-547 Crossman 96-128 8mm Hai đầu vòng Crossman 96-128 55.000
CRO-961-548 Crossman 96-129 10mm Hai đầu vòng Crossman 96-129 87.000
CRO-961-549 Crossman 96-130 10mm Hai đầu vòng Crossman 96-130 60.000
CRO-961-550 Crossman 96-132 11mm Hai đầu vòng Crossman 96-132 65.000
CRO-961-551 Crossman 96-134 12mm Hai đầu vòng Crossman 96-134 79.000
CRO-961-552 Crossman 96-137 14mm Hai đầu vòng Crossman 96-137 101.000
CRO-961-553 Crossman 96-140 17mm Hai đầu vòng Crossman 96-140 118.000
CRO-961-554 Crossman 96-143 19mm Hai đầu vòng Crossman 96-143 122.000
CRO-961-555 Crossman 96-145 20mm Hai đầu vòng Crossman 96-145 122.000
CRO-961-556 Crossman 96-146 21mm Hai đầu vòng Crossman 96-146 131.000
CRO-961-557 Crossman 96-148 22mm Hai đầu vòng Crossman 96-148 131.000
CRO-961-558 Crossman 96-149 23mm Hai đầu vòng Crossman 96-149 151.000
CRO-961-559 Crossman 96-150 24mm Hai đầu vòng Crossman 96-150 157.000
CRO-960-276 Crossman 96-010 4-1/2" (~115mm) Cần trượt 1/4" Crossman 96-010 27.000
CRO-962-277 Crossman 96-202 8" (225mm) Cần trượt 3/8" Crossman 96-202 55.000
CRO-964-278 Crossman 96-440 10" (250mm) Cần trượt 1/2" Crossman 96-440 87.000
CRO-964-279 Crossman 96-448 12" (300mm) Cần trượt 1/2" Crossman 96-448 115.000
CRO-993-280 Crossman 99-304 18" (450mm) Cần trượt 3/4" Crossman 99-304 324.000
CRO-993-281 Crossman 99-305 20" (500mm) Cần trượt 3/4" Crossman 99-305 318.000
CRO-962-248 Crossman CRO248 8" Cần tự động 3/8" Crossman 96-203 120.000
CRO-961-247 Crossman 96-119 6" Cần tự động 1/4" Crossman 96-119 95.000
CRO-964-249 Crossman 96-404 10" Cần tự động 1/2" bóng Crossman 96-404 175.000
CRO-993-250 Crossman 99-302 20" Cần tự động 3/4" bóng Crossman 99-302 620.000
CRO-960-261 Crossman 96-006 3" Cần nối 1/4" Crossman 96-006 18.000
CRO-960-262 Crossman 96-008 4" Cần nối 1/4" Crossman 96-008 33.000
CRO-960-263 Crossman 96-007 6" Cần nối 1/4" Crossman 96-007 30.000
CRO-962-264 Crossman 96-206 3" Cần nối 3/8" Crossman 96-206 38.000
CRO-962-265 Crossman 96-207 6" Cần nối 3/8" Crossman 96-207 41.000
CRO-962-266 Crossman 96-208 10" Cần nối 3/8" Crossman 96-208 77.000
CRO-964-267 Crossman 96-407 5" Cần nối 1/2" Crossman 96-407 50.000
CRO-964-268 Crossman 96-408 10" Cần nối 1/2" Crossman 96-408 82.000
CRO-993-269 Crossman 99-306 4" Cần nối 3/4" Crossman 99-306 123.000
CRO-993-270 Crossman 99-309 6" Cần nối 3/4" Crossman 99-309 162.000
CRO-993-271 Crossman 99-307 8" Cần nối 3/4" Crossman 99-307 182.000
CRO-993-272 Crossman 99-308 16" Cần nối 3/4" Crossman 99-308 318.000
CRO-964-256 Crossman 96-405 10" Cần mạnh 1/2" Crossman 96-405 160.000
CRO-960-254 Crossman 96-012 6" Cần mạnh 1/4" Crossman 96-012 89.000
CRO-962-255 Crossman 96-213 8" Cần mạnh 3/8" Crossman 96-213 123.000
CRO-964-257 Crossman 96-415 15" Cần mạnh 1/2" Crossman 96-415 153.000
CRO-964-282 Crossman 96-492 6" Cần L 1/4" Crossman 96-492 36.000
CRO-965-313 Crossman 96-508 8mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-508 22.000
CRO-965-314 Crossman 96-509 9mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-509 25.000
CRO-965-315 Crossman 96-510 10mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-510 22.000
CRO-965-316 Crossman 96-511 11mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-511 22.000
CRO-965-317 Crossman 96-512 12mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-512 22.000
CRO-683-622 Crossman 68-316 16Oz Búa bi Crossman 68-316 91.000
CRO-870-780 Crossman 87-008 Bộ típ 1/2" 17 cái 12 góc Crossman 87-008 1.040.000
CRO-870-778 Crossman 547000 1/2" Bộ tuýp 15 chi tiết Crossman 87-010 676.000
CRO-870-769 Crossman 87-011 Bộ típ 1/4" 61 cái Crossman 87-011 669.000
CRO-923-523 Crossman 92-308 8mm Vòng miệng đầu vòng tự động Crossman 92-308 116.000
CRO-923-524 Crossman 92-309 9mm Vòng miệng đầu vòng tự động Crossman 92-309 118.000
CRO-923-525 Crossman 92-310 10mm Vòng miệng đầu vòng tự động Crossman 92-310 125.000
CRO-923-526 Crossman 92-311 11mm Vòng miệng đầu vòng tự động Crossman 92-311 125.000
CRO-923-527 Crossman 126000 12mm Vòng miệng đầu vòng tự động Crossman 92-312 135.000
CRO-923-528 Crossman 92-313 13mm Vòng miệng đầu vòng tự động Crossman 92-313 140.000
CRO-923-529 Crossman 92-314 14mm Vòng miệng đầu vòng tự động Crossman 92-314 145.000
CRO-521-072 Crossman 52-163 4" Nhám mài xanh độ nhám 36 Crossman 52-163 19.000
CRO-521-073 Crossman 52-164 4" Nhám mài xanh độ nhám 46 Crossman 52-164 19.000
CRO-463-135 Crossman 46-300 #2 Vít dẹp và bake trở đầu dài Crossman 46-300 74.000
CRO-741-407 Crossman 74-109 9mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-109 37.000
CRO-741-408 Crossman 74-110 10mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-110 37.000
CRO-741-409 Crossman 74-111 11mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-111 37.000
CRO-741-410 Crossman 74-112 12mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-112 37.000
CRO-741-411 Crossman 74-113 13mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-113 37.000
CRO-741-412 Crossman 74-114 14mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-114 42.000
CRO-830-666 Crossman 83-008 8" Cảo ba chấu Crossman 83-008 1.177.000
CRO-843-726 Crossman 84-312 6" Giũa mo trung Crossman 84-312 77.000
CRO-843-727 Crossman 84-313 8" Giũa mo trung Crossman 84-313 73.000
CRO-843-728 Crossman 84-314 10" Giũa mo trung Crossman 84-314 119.000
CRO-843-729 Crossman 84-315 12" Giũa mo trung Crossman 84-315 136.000
CRO-844-739 Crossman 84-406 14" Giũa tròn to Crossman 84-406 130.000
CRO-844-740 Crossman 84-411 4" Giũa tròn trung Crossman 84-411 52.000
CRO-844-741 Crossman 84-412 6" Giũa tròn trung Crossman 84-412 62.000
CRO-844-742 Crossman 84-413 8" Giũa tròn trung Crossman 84-413 68.000
CRO-844-743 Crossman 84-414 10" Giũa tròn trung Crossman 84-414 74.000
CRO-844-744 Crossman 84-415 12" Giũa tròn trung Crossman 84-415 103.000
CRO-845-755 Crossman 84-511 4" Giũa tam giác trung Crossman 84-511 45.000
CRO-845-756 Crossman 84-512 6" Giũa tam giác trung Crossman 84-512 62.000
CRO-845-757 Crossman 84-513 8" Giũa tam giác trung Crossman 84-513 95.000
CRO-845-758 Crossman 84-514 10" Giũa tam giác trung Crossman 84-514 80.000
CRO-845-759 Crossman 84-515 12" Giũa tam giác trung Crossman 84-515 129.000
CRO-683-624 Crossman 68-332 32 Oz Búa bi Crossman 68-332 125.000
CRO-683-625 Crossman 68-340 40Oz Búa bi Crossman 68-340 130.000
CRO-683-626 Crossman 68-348 48Oz Búa bi Crossman 68-348 136.000
CRO-684-635 Crossman 68-401 0.5 Kg Búa lục giác Crossman 68-401 79.000
CRO-684-636 Crossman 68-402 1 Kg Búa lục giác Crossman 68-402 104.000
CRO-684-637 Crossman 68-406 3 Kg Búa lục giác Crossman 68-406 337.000
CRO-684-638 Crossman 68-410 5 Kg Búa lục giác Crossman 68-410 491.000
CRO-688-639 Crossman 68-838 1 Kg Búa đầu bằng Crossman 68-838 150.000
CRO-689-697 Crossman 68-901 3.6m Thước cuộn Crossman 68-901 58.000
CRO-705-643 Crossman 70-504 400cc Bơm mỡ hơi Crossman 70-504 673.000
CRO-706-640 Crossman 70-603 300cc Bơm mỡ Crossman 70-603 436.000
CRO-706-641 Crossman 70-604 400cc Bơm mỡ Crossman 70-604 305.000
CRO-706-642 Crossman 70-605 500cc Bơm mỡ Crossman 70-605 442.000
CRO-707-652 Crossman 70-710 1000cc Súng phun sơn Crossman 70-710 796.000
CRO-707-653 Crossman 70-712 1.2mm 400cc Súng phun sơn Crossman 70-712 1.552.000
CRO-707-654 Crossman 70-713 1.5mm 400cc Súng phun sơn Crossman 70-713 1.552.000
CRO-707-655 Crossman 70-716 1.5mm 700cc Súng phun sơn Crossman 70-716 1.586.000
CRO-707-656 Crossman 70-717 2.0mm 1000cc Súng phun sơn Crossman 70-717 1.628.000
CRO-708-644 Crossman 70-802 1/4" Máy vít hơi Crossman 70-802 842.000
CRO-716-651 Crossman 71-601 F1830 Súng bắn đinh Crossman 71-601 1.743.000
CRO-716-646 Crossman 71-611 422J Súng bắn đinh Crossman 71-611 1.743.000
CRO-716-647 Crossman 71-612 1022J Súng bắn đinh Crossman 71-612 1.798.000
CRO-716-648 Crossman 71-613 425J Súng bắn đinh Crossman 71-613 1.882.000
CRO-716-649 Crossman 71-621 1013J Súng bắn đinh Crossman 71-621 1.743.000
CRO-716-650 Crossman 71-631 F1850 Súng bắn đinh Crossman 71-631 3.126.000
CRO-718-645 Crossman 71-804 1/2" Máy mở bù lon Crossman 71-804 1.422.000
CRO-740-777 Crossman 74-001 1/2" Bộ tuýp 11 chi tiết đen Crossman 74-001 542.000
CRO-741-406 Crossman 74-108 8mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-108 37.000
CRO-842-711 Crossman 84-206 14" Giũa dẹp to Crossman 84-206 153.000
CRO-830-663 Crossman 83-003 3" Cảo ba chấu Crossman 83-003 267.000
CRO-683-623 Crossman 68-324 24 Oz Búa bi Crossman 68-324 106.000
CRO-741-413 Crossman 74-115 15mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-115 42.000
CRO-741-414 Crossman 74-116 16mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-116 42.000
CRO-741-415 Crossman 74-117 17mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-117 42.000
CRO-741-416 Crossman 74-118 18mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-118 42.000
CRO-741-417 Crossman 74-119 19mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-119 44.000
CRO-741-418 Crossman 74-120 20mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-120 44.000
CRO-741-419 Crossman 74-121 21mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-121 50.000
CRO-741-420 Crossman 74-122 22mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-122 51.000
CRO-741-421 Crossman 74-123 23mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-123 53.000
CRO-741-422 Crossman 74-124 24mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-124 53.000
CRO-741-423 Crossman 74-125 25mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-125 46.000
CRO-741-424 Crossman 74-126 26mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-126 46.000
CRO-741-425 Crossman 74-127 27m Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-127 50.000
CRO-741-426 Crossman 74-128 28m Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-128 107.000
CRO-741-427 Crossman 74-129 29mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-129 107.000
CRO-741-428 Crossman 74-130 30mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-130 123.000
CRO-741-429 Crossman 74-132 32mm Típ lẻ 6 góc đen 1/2" Crossman 74-132 132.000
CRO-820-657 Crossman 82-003 3" Cảo hai chấu Crossman 82-003 214.000
CRO-820-658 Crossman 82-004 4" Cảo hai chấu Crossman 82-004 290.000
CRO-820-659 Crossman 82-006 6" Cảo hai chấu Crossman 82-006 535.000
CRO-820-660 Crossman 82-008 8" Cảo hai chấu Crossman 82-008 963.000
CRO-820-661 Crossman 82-010 10" Cảo hai chấu Crossman 82-010 1.528.000
CRO-820-662 Crossman 82-012 12" Cảo hai chấu Crossman 82-012 2.406.000
CRO-830-664 Crossman 83-004 4" Cảo ba chấu Crossman 83-004 321.000
CRO-830-665 Crossman 83-006 6" Cảo ba chấu Crossman 83-006 642.000
CRO-842-712 Crossman 84-211 4" Giũa dẹp trung Crossman 84-211 48.000
CRO-842-713 Crossman 84-212 6" Giũa dẹp trung Crossman 84-212 68.000
CRO-842-714 Crossman 84-213 8" Giũa dẹp trung Crossman 84-213 60.000
CRO-842-715 Crossman CRO715 10" Giũa dẹp trung Crossman 84-214 113.000
CRO-842-716 Crossman 84-215 12" Giũa dẹp trung Crossman 84-215 136.000
CRO-842-718 Crossman 84-222 6" Giũa dẹp mịn Crossman 84-222 70.000
CRO-842-719 Crossman CRO719 8" Giũa dẹp mịn Crossman 84-223 109.000
CRO-842-720 Crossman 84-224 10" Giũa dẹp mịn Crossman 84-224 115.000
CRO-842-721 Crossman 84-225 12" Giũa dẹp mịn Crossman 84-225 137.000
CRO-843-722 Crossman 84-302 6" Giũa mo to Crossman 84-302 70.000
CRO-843-723 Crossman 84-303 8" Giũa mo to Crossman 84-303 79.000
CRO-843-724 Crossman 84-304 10" Giũa mo to Crossman 84-304 119.000
CRO-843-725 Crossman 84-305 12" Giũa mo to Crossman 84-305 136.000
CRO-952-582 Crossman 95-204 4-1/2" Kìm cắt đen Crossman 95-204 93.000
CRO-952-583 Crossman 95-205 5-1/2" Kìm cắt đen Crossman 95-205 71.000
CRO-953-590 Crossman 95-306 6" Kìm điện đen Crossman 95-306 86.000
CRO-953-591 Crossman 95-307 7" Kìm điện đen Crossman 95-307 124.000
CRO-953-592 Crossman 95-308 8" Kìm điện đen Crossman 95-308 143.000
CRO-953-593 Crossman 95-309 9" Kìm điện đen Crossman 95-309 178.000
CRO-953-594 Crossman 95-316 6" Kìm điện EU Crossman 95-316 115.000
CRO-953-595 Crossman 95-317 7" Kìm điện EU Crossman 95-317 118.000
CRO-953-596 Crossman 95-318 8" Kìm điện Crossman 95-318 135.000
CRO-953-597 Crossman 95-319 9" Kìm điện đỏ đen EU Crossman 95-319 197.000
CRO-954-600 Crossman 95-406 6" Kìm hai lỗ Crossman 95-406 87.000
CRO-954-601 Crossman 95-408 8" Kìm hai lỗ Crossman 95-408 109.000
CRO-954-602 Crossman 95-410 10" Kìm hai lỗ Crossman 95-410 127.000
CRO-954-573 Crossman 95-411 5" Kìm nhọn mỏ cong lò xo Crossman 95-411 66.000
CRO-954-606 Crossman 95-412 4" Kìm cua Crossman 95-412 66.000
CRO-954-574 Crossman 95-413 4" Kìm nhọn mỏ dẹp Crossman 95-413 66.000
CRO-954-589 Crossman 95-414 5" Kìm điện lò xo Crossman 95-414 90.000
CRO-955-599 Crossman 95-509 9" Kìm điện Crossman 95-509 182.000
CRO-955-598 Crossman 95-519 9" Kìm điện Crossman 95-519 143.000
CRO-956-683 Crossman 95-606 6" Mỏ lết Crossman 95-606 106.000
CRO-956-684 Crossman 95-608 8" Mỏ lết Crossman 95-608 129.000
CRO-956-685 Crossman 95-610 10" Mỏ lết Crossman 95-610 179.000
CRO-956-686 Crossman 95-612 12" Mỏ lết Crossman 95-612 227.000
CRO-956-687 Crossman 95-615 15" Mỏ lết Crossman 95-615 466.000
CRO-957-688 Crossman 95-706 6" Mỏ lết răng Crossman 95-706 89.000
CRO-957-689 Crossman 95-708 8" Mỏ lết răng Crossman 95-708 126.000
CRO-957-690 Crossman 95-710 10" Mỏ lết răng Crossman 95-710 153.000
CRO-957-691 Crossman 95-712 12" Mỏ lết răng Crossman 95-712 214.000
CRO-957-692 Crossman 95-714 14" Mỏ lết răng Crossman 95-714 261.000
CRO-957-693 Crossman 95-718 18" Mỏ lết răng Crossman 95-718 359.000
CRO-969-542 Crossman 96-970 3/8-1-1/4" Bộ vòng miệng hệ inch 14 cái Crossman 96-970 1.502.000
CRO-969-536 Crossman 96-974 8-17mm Bộ vòng miệng hệ mét 9 cái Crossman 96-974 470.000
CRO-969-537 Crossman 96-975 10-22mm Bộ vòng miệng hệ mét 10 cái Crossman 96-975 909.000
CRO-979-251 Crossman 97-935 10" Cần tự động 1/2" Crossman 97-935 259.000
CRO-987-353 Crossman 98-796 24mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-796 42.000
CRO-993-375 Crossman 99-334 34mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-334 123.000
CRO-987-354 Crossman 98-797 25mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-797 48.000
CRO-987-355 Crossman 98-798 26mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-798 54.000
CRO-987-356 Crossman 98-799 27mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-799 54.000
CRO-988-357 Crossman 98-800 28mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-800 60.000
CRO-988-358 Crossman 98-801 29mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-801 60.000
CRO-957-694 Crossman 95-724 24" Mỏ lết răng Crossman 95-724 543.000
CRO-957-695 Crossman 95-736 36" Mỏ lết răng Crossman 95-736 840.000
CRO-957-696 Crossman 95-748 48" Mỏ lết răng Crossman 95-748 1.585.000
CRO-958-603 Crossman 95-808 8" Kìm năm lỗ mỏ quạ Crossman 95-808 123.000
CRO-958-604 Crossman 95-810 10" Kìm năm lỗ mỏ quạ Crossman 95-810 144.000
CRO-958-605 Crossman 95-812 12" Kìm năm lỗ mỏ quạ Crossman 95-812 189.000
CRO-968-562 Crossman 96-817 6x7mm Hai đầu miệng Crossman 96-817 27.000
CRO-968-563 Crossman 96-818 8x9mm Hai đầu miệng Crossman 96-818 27.000
CRO-968-564 Crossman 96-820 8x10mm Hai đầu miệng Crossman 96-820 29.000
CRO-968-565 Crossman 96-821 10x12mm Hai đầu miệng Crossman 96-821 36.000
CRO-968-566 Crossman 96-823 12x14mm Hai đầu miệng Crossman 96-823 49.000
CRO-968-567 Crossman 96-824 14x17mm Hai đầu miệng Crossman 96-824 54.000
CRO-968-568 Crossman 96-828 17x19mm Hai đầu miệng Crossman 96-828 64.000
CRO-966-569 Crossman 96-636 19x21mm Hai đầu miệng Crossman 96-636 80.000
CRO-965-344 Crossman 96-547 15mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 96-547 25.000
CRO-987-345 Crossman 98-788 16mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-788 25.000
CRO-987-346 Crossman 98-789 17mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-789 25.000
CRO-987-347 Crossman 98-790 18mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-790 27.000
CRO-987-348 Crossman 98-791 19mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-791 27.000
CRO-987-349 Crossman 98-792 20mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-792 32.000
CRO-987-350 Crossman 98-793 21mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-793 33.000
CRO-987-351 Crossman 98-794 22mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-794 39.000
CRO-987-352 Crossman 98-795 23mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-795 42.000
CRO-965-337 Crossman 96-540 8mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 96-540 25.000
CRO-965-338 Crossman 96-541 9mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 96-541 25.000
CRO-965-339 Crossman 96-542 10mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 96-542 25.000
CRO-965-340 Crossman 96-543 11mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 96-543 25.000
CRO-965-341 Crossman 96-544 12mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 96-544 25.000
CRO-965-342 Crossman 96-545 13mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 96-545 25.000
CRO-965-343 Crossman 96-546 14mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 96-546 25.000
CRO-923-530 Crossman 92-315 15mm Vòng miệng đầu vòng tự động Crossman 92-315 156.000
CRO-923-531 Crossman 92-316 16mm Vòng miệng đầu vòng tự động Crossman 92-316 178.000
CRO-923-532 Crossman 92-317 17mm Vòng miệng đầu vòng tự động Crossman 92-317 182.000
CRO-923-533 Crossman 92-318 18mm Vòng miệng đầu vòng tự động Crossman 92-318 187.000
CRO-923-534 Crossman 92-319 19mm Vòng miệng đầu vòng tự động Crossman 92-319 196.000
CRO-933-385 Crossman 93-317 17mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-317 80.000
CRO-933-386 Crossman 93-319 19mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-319 80.000
CRO-933-387 Crossman 93-321 21mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-321 83.000
CRO-933-388 Crossman 93-322 22mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-322 83.000
CRO-933-389 Crossman 93-323 23mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-323 83.000
CRO-933-390 Crossman 93-324 24mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-324 83.000
CRO-933-391 Crossman 93-325 25mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-325 88.000
CRO-933-392 Crossman 93-326 26mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-326 88.000
CRO-933-393 Crossman 93-327 27mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-327 88.000
CRO-933-394 Crossman 93-328 28mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-328 97.000
CRO-933-395 Crossman 93-329 29mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-329 98.000
CRO-933-396 Crossman 93-330 30mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-330 99.000
CRO-933-397 Crossman 93-332 32mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-332 109.000
CRO-933-398 Crossman 93-333 33mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-333 123.000
CRO-933-399 Crossman 93-334 34mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-334 123.000
CRO-933-400 Crossman 93-335 35mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-335 132.000
CRO-933-401 Crossman 93-336 36mm Típ lẻ 12 góc trắng 3/4" Crossman 93-336 137.000
CRO-951-617 Crossman 95-153 Kìm phe đầu cong kẹp ra Crossman 95-153 94.000
CRO-951-618 Crossman 95-154 Kìm phe đầu cong kẹp vô Crossman 95-154 94.000
CRO-966-570 Crossman 96-641 21x23mm Hai đầu miệng Crossman 96-641 94.000
CRO-966-571 Crossman 96-077 22x24mm Hai đầu miệng Crossman 96-077 98.000
CRO-960-535 Crossman 96-079 10-19mm Bộ vòng miệng hệ mét 6 cái Crossman 96-079 407.000
CRO-960-539 Crossman 96-081 8-24mm Bộ vòng miệng hệ mét 14 cái Crossman 96-081 997.000
CRO-960-538 Crossman 96-082 10-32mm Bộ vòng miệng hệ mét 14 cái Crossman 96-082 1.515.000
CRO-960-540 Crossman 96-083 3/8-3/4" Bộ vòng miệng hệ inch 6 cái Crossman 96-083 558.000
CRO-960-541 Crossman 96-084 3/8-1" Bộ vòng miệng hệ inch 11 cái Crossman 96-084 919.000
CRO-960-572 Crossman 96-089 8-23mm Bộ hai đầu miệng 6 cái Crossman 96-089 617.000
CRO-960-561 Crossman 96-091 6-24mm Bộ hai đầu vòng 8 cái Crossman 96-091 741.000
CRO-989-300 Crossman 98-935 4mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 98-935 14.000
CRO-961-301 Crossman 96-179 4.5mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-179 14.000
CRO-960-302 Crossman 96-093 5mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-093 14.000
CRO-963-303 Crossman 96-361 5.5mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-361 14.000
CRO-520-064 Crossman 52-083 4" Nhám mài đen độ nhám 36 Crossman 52-083 18.000
CRO-520-065 Crossman 52-084 4" Nhám mài đen độ nhám 46 Crossman 52-084 18.000
CRO-520-066 Crossman 52-085 4" Nhám mài đen độ nhám 60 Crossman 52-085 18.000
CRO-520-067 Crossman 52-086 4" Nhám mài đen độ nhám 80 Crossman 52-086 18.000
CRO-663-226 Crossman 66-308 6.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-308 25.000
CRO-521-071 Crossman 52-162 4" Nhám mài xanh độ nhám 24 Crossman 52-162 19.000
CRO-520-068 Crossman 52-087 4" Nhám mài đen độ nhám 100 Crossman 52-087 18.000
CRO-520-069 Crossman 52-088 4" Nhám mài đen độ nhám 120 Crossman 52-088 18.000
CRO-404-764 Crossman 68-404 2 Kg Búa lục giác Crossman 68-404 166.000
CRO-944-867 Crossman 94-488 36" Kìm cộng lực Crossman 94-488 829.000
CRS-533-107 Crossman 53-324 355 x 3.2 x 25mm Đá cắt Crossman 53-324 93.000
CRO-464-136 Crossman 46-400 #2 Vít dẹp và bake trở đầu dài Crossman 46-400 57.000
CRO-465-132 Crossman 46-500 #2 Vít dẹp và bake 2 đầu Crossman 46-500 95.000
CRO-532-009 Crossman 53-245 4-1/2" Đá cắt Crossman 53-245 17.000
CRO-533-010 Crossman 53-345 4-1/2" Đá cắt Crossman 53-345 17.000
CRO-809-762 Crossman 71-809 1/2" Súng vặn bu lông Crossman 71-809 2.880.000
CRO-941-751 Crossman 94-157 7" Kìm bấm trắng Crossman 94-157 144.000
CRO-536-020 Crossman 53-605 5" Đá mài Crossman 53-605 26.000
CRO-465-148 Crossman 46-513 5.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-513 39.000
CRO-462-134 Crossman 46-200 #2 Vít dẹp và bake trở đầu dài Crossman 46-200 67.000
CRO-461-133 Crossman 46-100 #2 Vít dẹp và bake trở đầu ngắn Crossman 46-100 52.000
CRO-521-074 Crossman 52-165 4" Nhám mài xanh độ nhám 60 Crossman 52-165 19.000
CRO-521-075 Crossman 52-166 4" Nhám mài xanh độ nhám 80 Crossman 52-166 19.000
CRO-521-076 Crossman 52-167 4" Nhám mài xanh độ nhám 100 Crossman 52-167 19.000
CRO-521-077 Crossman 52-168 4" Nhám mài xanh độ nhám 120 Crossman 52-168 19.000
CRO-488-197 Crossman 48-803 8x80mm Mũi đóng dài bake PH3 Crossman 48-803 84.000
CRO-662-232 Crossman 66-220 19.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-220 246.000
CRO-662-231 Crossman 66-219 17.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-219 188.000
CRO-521-092 Crossman 52-187 5" Nhám mài xanh độ nhám 100 Crossman 52-187 30.000
CRO-521-080 Crossman 52-173 4-1/2" Nhám mài xanh độ nhám 36 Crossman 52-173 25.000
CRO-521-081 Crossman 52-174 4-1/2" Nhám mài xanh độ nhám 46 Crossman 52-174 25.000
CRO-521-082 Crossman 52-175 4-1/2" Nhám mài xanh độ nhám 60 Crossman 52-175 25.000
CRO-521-083 Crossman 52-176 4-1/2" Nhám mài xanh độ nhám 80 Crossman 52-176 25.000
CRO-521-084 Crossman 52-177 4-1/2" Nhám mài xanh độ nhám 100 Crossman 52-177 25.000
CRO-521-085 Crossman 52-178 4-1/2" Nhám mài xanh độ nhám 120 Crossman 52-178 25.000
CRO-521-086 Crossman 52-181 5" Nhám mài xanh độ nhám 16 Crossman 52-181 30.000
CRO-521-087 Crossman 52-182 5" Nhám mài xanh độ nhám 24 Crossman 52-182 30.000
CRO-521-088 Crossman 52-183 5" Nhám mài xanh độ nhám 36 Crossman 52-183 30.000
CRO-521-089 Crossman 52-184 5" Nhám mài xanh độ nhám 46 Crossman 52-184 30.000
CRO-521-090 Crossman 52-185 5" Nhám mài xanh độ nhám 60 Crossman 52-185 30.000
CRO-521-091 Crossman 52-186 5" Nhám mài xanh độ nhám 80 Crossman 52-186 30.000
CRS-840-135 Crossman CRS135 114mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-047 432.000
CRO-945-285 Crossman 94-523 12mm Cần chữ T Crossman 94-523 151.000
CRO-945-286 Crossman 94-524 14mm Cần chữ T Crossman 94-524 152.000
CRO-945-287 Crossman 94-542 10mm Cần T mũi típ Crossman 94-542 306.000
CRO-945-288 Crossman 94-543 12mm Cần T mũi típ Crossman 94-543 306.000
CRO-945-289 Crossman 94-544 14mm Cần T mũi típ Crossman 94-544 306.000
CRO-945-290 Crossman 94-556 16mm Cần T mũi típ Crossman 94-556 306.000
CRO-945-291 Crossman 94-558 18mm Cần T mũi típ Crossman 94-558 306.000
CRO-946-292 Crossman 94-653 Cần T mũi vít PH3 Crossman 94-653 97.000
CRO-946-293 Crossman 94-668 Cần T mũi vít SL8 Crossman 94-668 97.000
CRO-948-699 Crossman 94-801 Bấm kim màu cam Crossman 94-801 191.000
CRO-948-700 Crossman 94-802 Bấm kim màu đỏ Crossman 94-802 182.000
CRO-948-701 Crossman 94-805 4 trong 1 Bấm kim màu trắng Crossman 94-805 444.000
CRO-951-575 Crossman 95-104 4-3/4" Kìm nhọn Crossman 95-104 66.000
CRO-951-576 Crossman 95-105 5-1/2" Kìm nhọn đen Crossman 95-105 98.000
CRO-951-615 Crossman 95-151 Kìm phe đầu bằng kẹp ra Crossman 95-151 94.000
CRO-951-616 Crossman 95-152 Kìm phe đầu bằng kẹp vô Crossman 95-152 94.000
CRO-662-230 Crossman 66-218 14.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-218 124.000
CRO-662-229 Crossman 66-217 12.0 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-217 83.000
CRO-662-215 Crossman 66-208 4.0 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-208 10.000
CRO-483-195 Crossman 48-370 Mũi đóng ngắn dẹp 10mm Crossman 48-370 19.000
CRO-662-219 Crossman 66-216 10.0 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-216 26.000
CRO-662-218 Crossman 66-214 8.0 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-214 18.000
CRO-662-216 Crossman 66-210 5.0 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-210 12.000
CRO-660-246 Crossman 66-096 Bộ chìa lục giác 9 cái bông dài Crossman 66-096 220.000
CRO-660-242 Crossman 66-098 Bộ chìa lục giác bi 9 cây ngắn Crossman 66-098 211.000
CRO-660-244 Crossman 66-099 1.5-10mm Bộ lục giác bi (loại dài) 9 chi tiết Crossman 66-099 220.000
CRO-662-211 Crossman 66-204 1.5 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-204 6.000
CRO-662-212 Crossman 66-205 2.0 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-205 6.000
CRO-662-213 Crossman 66-206 2.5 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-206 8.000
CRO-662-214 Crossman 66-207 3.0 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-207 10.000
CRO-660-245 Crossman 66-093 Bộ chìa lục giác bằng 9 cây dài Crossman 66-093 224.000
CRO-460-104 Crossman 46-001 3.2 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-001 33.000
CRO-460-105 Crossman 46-002 3.2 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-002 35.000
CRO-460-106 Crossman 46-003 4.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-003 37.000
CRO-460-107 Crossman 46-004 4.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-004 42.000
CRO-460-108 Crossman 46-005 4.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-005 48.000
CRO-460-109 Crossman 46-031 5.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-031 47.000
CRO-460-110 Crossman 46-006 5.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-006 49.000
CRO-460-111 Crossman 46-007 5.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-007 58.000
CRO-662-217 Crossman 66-212 6.0 mm Chìa lục giác bằng ngắn Crossman 66-212 12.000
CRO-460-112 Crossman 46-008 5.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-008 64.000
CRO-460-113 Crossman 46-009 6.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-009 49.000
CRO-460-114 Crossman 46-010 6.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-010 52.000
CRO-460-115 Crossman 46-011 6.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-011 65.000
CRO-460-116 Crossman CRO116 8.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-012 77.000
CRO-460-117 Crossman 46-013 8.0 mm Vít cao cấp dẹp Crossman 46-013 88.000
CRO-460-118 Crossman 46-015 3.2 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-015 33.000
CRO-460-119 Crossman 46-016 3.2 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-016 35.000
CRO-460-120 Crossman 46-017 4.0 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-017 37.000
CRO-460-121 Crossman 46-018 4.0 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-018 42.000
CRO-460-122 Crossman 46-019 4.0 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-019 48.000
CRO-460-123 Crossman 46-032 5.0 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-032 47.000
CRO-460-124 Crossman 46-020 5.0 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-020 49.000
CRO-460-125 Crossman 46-021 6x100mm Vít cao cấp bake Crossman 46-021 58.000
CRO-460-126 Crossman 46-022 5.0 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-022 64.000
CRO-460-127 Crossman 46-023 6.0 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-023 49.000
CRO-460-128 Crossman 46-024 6x150mm Vít cao cấp bake Crossman 46-024 55.000
CRO-460-129 Crossman 46-025 6x200mm Vít cao cấp bake Crossman 46-025 65.000
CRO-460-130 Crossman 46-026 8.0 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-026 77.000
CRO-460-131 Crossman 46-027 8.0 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-027 88.000
CRO-465-137 Crossman 46-501 #2 Vít dẹp và bake 2 đầu Crossman 46-501 94.000
CRO-465-138 Crossman 46-502 #2 Vít dẹp và bake 2 đầu Crossman 46-502 103.000
CRO-465-139 Crossman 46-503 #2 Vít dẹp và bake 2 đầu Crossman 46-503 112.000
CRO-465-154 Crossman 46-523 6.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-523 39.000
CRO-663-220 Crossman 66-301 1.5 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-301 10.000
CRO-525-023 Crossman 52-501 4" Nhám xếp đỏ độ nhám 40 Crossman 52-501 20.000
CRO-525-024 Crossman 52-502 4" Nhám xếp đỏ độ nhám 60 Crossman 52-502 20.000
CRO-525-025 Crossman 52-503 4" Nhám xếp đỏ độ nhám 80 Crossman 52-503 20.000
CRO-525-026 Crossman 52-504 4" Nhám xếp đỏ độ nhám 100 Crossman 52-504 20.000
CRO-525-027 Crossman 52-505 4" Nhám xếp đỏ độ nhám 120 Crossman 52-505 20.000
CRO-525-028 Crossman 52-506 4" Nhám xếp đỏ độ nhám 180 Crossman 52-506 20.000
CRO-525-029 Crossman 52-508 4" Nhám xếp đỏ độ nhám 320 Crossman 52-508 20.000
CRO-531-002 Crossman 53-104 4" Đá cắt Crossman 53-104 10.000
CRO-531-003 Crossman 53-105 5" Đá cắt Crossman 53-105 17.000
CRO-531-004 Crossman 53-145 4-1/2" Đá cắt Crossman 53-145 15.000
CRO-531-005 Crossman 53-106 6" Đá cắt Crossman 53-106 29.000
CRO-993-377 Crossman 99-336 36mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-336 127.000
CRO-993-378 Crossman 99-338 38mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-338 135.000
CRO-993-379 Crossman 99-341 41mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-341 156.000
CRO-993-380 Crossman 99-346 46mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-346 179.000
CRO-993-381 Crossman 99-350 50mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-350 209.000
CRO-993-382 Crossman 99-355 55mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-355 280.000
CRO-993-383 Crossman 99-363 63mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-363 470.000
CRO-993-384 Crossman 99-365 65mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-365 477.000
CRO-993-273 Crossman 99-356 4" Cần nối 3/4" Crossman 99-356 198.000
CRO-993-274 Crossman 99-357 8" Cần nối 3/4" Crossman 99-357 322.000
CRO-993-275 Crossman 99-358 16" Cần nối 3/4" Crossman 99-358 400.000
CRO-465-140 Crossman 46-504 #1 Vít dẹp và bake 2 đầu Crossman 46-504 28.000
CRO-465-141 Crossman 46-575 4.0mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-575 29.000
CRO-465-142 Crossman 46-506 #1 Vít dẹp và bake 2 đầu Crossman 46-506 30.000
CRO-465-143 Crossman 46-507 4.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-507 29.000
CRO-465-144 Crossman 46-508 4.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-508 42.000
CRO-993-260 Crossman 99-370 20" Cần mạnh 3/4" Crossman 99-370 539.000
CRO-952-586 Crossman 95-215 5-1/2" Kìm cắt Crossman 95-215 77.000
CRO-952-584 Crossman 95-206 6-1/2" Kìm cắt đen Crossman 95-206 103.000
CRO-952-585 Crossman 95-207 7-1/2" Kìm cắt đen Crossman 95-207 119.000
CRO-952-587 Crossman 95-216 6-1/2" Kìm cắt Crossman 95-216 99.000
CRO-952-588 Crossman 95-217 7-1/2" Kìm cắt Crossman 95-217 121.000
CRO-951-577 Crossman 95-106 6-1/2" Kìm nhọn đen Crossman 95-106 108.000
CRO-951-578 Crossman 95-108 7-1/2" Kìm nhọn đen Crossman 95-108 120.000
CRO-951-579 Crossman 95-115 5-1/2" Kìm nhọn đỏ đen EU Crossman 95-115 82.000
CRO-951-580 Crossman 95-116 6-1/2" Kìm nhọn EU Crossman 95-116 108.000
CRO-951-581 Crossman 95-118 7-1/2" Kìm nhọn EU Crossman 95-118 121.000
CRO-465-146 Crossman 46-511 5.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-511 35.000
CRO-465-145 Crossman 46-509 4.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-509 44.000
CRO-990-776 Crossman 99-090 1/2" Bộ tuýp 11 chi tiết trắng Crossman 99-090 296.000
CRO-990-772 Crossman 99-091 Bộ típ 1/4" & 3/8" 42 cái Crossman 99-091 686.000
CRO-990-750 Crossman 99-092 Bộ típ 3/8" 32 cái Crossman 99-092 903.000
CRO-990-784 Crossman 99-093 Bộ típ 1/2" 32 cái Crossman 99-093 1.179.000
CRO-990-773 Crossman 99-094 Bộ típ 3/8" 9 cái Crossman 99-094 410.000
CRO-990-782 Crossman 99-095 Bộ típ 1/2" 25 cái hộp sắt Crossman 99-095 1.450.000
CRO-990-781 Crossman 99-096 Bộ típ 1/2" 18 cái Crossman 99-096 949.000
CRO-990-779 Crossman 99-097 Bộ típ 1/2" 17 cái 6 góc Crossman 99-097 893.000
CRO-991-464 Crossman 99-190 10mm Típ lục giác 1/2" Crossman 99-190 36.000
CRO-465-147 Crossman 46-512 5.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-512 39.000
CRO-988-359 Crossman 98-802 30mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-802 68.000
CRO-988-360 Crossman 98-803 32mm Típ lẻ 12 góc trắng 1/2" Crossman 98-803 70.000
CRO-989-252 Crossman 98-907 20" Cần tự động 3/4" Crossman 98-907 699.000
CRO-989-253 Crossman 98-909 20" Cần tự động 3/4" Crossman 98-909 931.000
CRO-990-669 Crossman 99-036W 1/2" Bộ tuýp 27 chi tiết Crossman 99-036W 1.696.000
CRO-990-786 Crossman 99-060 Bộ típ 1/2" 90 cái Crossman 99-060 1.778.000
CRO-990-001 Crossman 99-061 Bộ mũi vít 100 cái Crossman 99-061 350.000
CRO-485-209 Crossman 40000 8mm Đầu bắt Tole Crossman 48-544 169.000
CRO-485-210 Crossman 48-546 10 mm Đầu bắt Tole Crossman 48-546 29.000
CRO-486-201 Crossman 48-650 45 mmL Mũi vít hai đầu PH2 Crossman 48-650 9.000
CRO-486-202 Crossman 48-651 65 mmL Mũi vít hai đầu PH2 Crossman 48-651 57.000
CRO-990-544 Crossman 99-063 8-19m Bộ vòng miệng 9 cái Crossman 99-063 826.000
CRO-990-543 Crossman 99-064 10-19mm Bộ vòng miệng tự động 7 cái Crossman 99-064 1.649.000
CRO-990-787 Crossman 99-072 Bộ típ 3/4" 14 cái Crossman 99-072 3.145.000
CRO-990-770 Crossman 99-080 Bộ típ 1/4" 17 cái Crossman 99-080 337.000
CRO-990-771 Crossman 99-081 Bộ típ 1/4" 17 cái hệ inch Crossman 99-081 458.000
CRO-990-783 Crossman 99-085 1/2" Bộ tuýp 25 chi tiết Crossman 99-085 1.090.000
CRO-990-788 Crossman 99-086 Bộ típ 3/4" 21 cái hộp sắt Crossman 99-086 3.715.000
CRO-990-785 Crossman 99-088 Bộ dụng cụ 8 cái Crossman 99-088 964.000
CRO-993-366 Crossman 99-324 24mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-324 72.000
CRO-993-367 Crossman 99-325 25mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-325 88.000
CRO-993-368 Crossman 99-326 26mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-326 88.000
CRO-993-369 Crossman 99-327 27mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-327 75.000
CRO-993-370 Crossman 99-328 28mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-328 97.000
CRO-993-371 Crossman 99-329 29mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-329 98.000
CRO-993-372 Crossman 99-330 30mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-330 88.000
CRO-993-373 Crossman 99-332 32mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-332 97.000
CRO-993-374 Crossman 99-333 33mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-333 121.000
CRO-993-376 Crossman 99-335 35mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-335 133.000
CRO-465-149 Crossman 46-514 5.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-514 60.000
CRO-465-150 Crossman 46-515 5.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-515 49.000
CRO-465-151 Crossman 46-516 5.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-516 55.000
CRO-465-152 Crossman 46-521 6.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-521 35.000
CRO-465-153 Crossman 46-522 6.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-522 49.000
CRO-465-155 Crossman 46-524 6.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-524 54.000
CRO-465-156 Crossman 46-525 6.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-525 45.000
CRO-465-157 Crossman 46-526 6.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-526 69.000
CRO-465-158 Crossman 46-527 6.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-527 58.000
CRO-465-159 Crossman 46-528 8.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-528 68.000
CRO-465-160 Crossman 46-529 8.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-529 68.000
CRO-465-161 Crossman CRO161 8.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-530 70.000
CRO-465-162 Crossman 46-531 8.0 mm Vít sọc trong dẹp Crossman 46-531 77.000
CRO-465-189 Crossman 46-505 #1 Vít dẹp và bake 2 đầu Crossman 46-505 119.000
CRO-465-163 Crossman 46-541 3.2 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-541 23.000
CRO-465-164 Crossman 46-542 3.2 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-542 29.000
CRO-465-165 Crossman 46-543 3.2 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-543 32.000
CRO-465-166 Crossman 46-544 4.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-544 28.000
CRO-465-169 Crossman 46-547 4.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-547 29.000
CRO-465-170 Crossman 46-548 4.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-548 42.000
CRO-465-171 Crossman 46-549 4.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-549 65.000
CRO-465-172 Crossman 46-551 5.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-551 36.000
CRO-465-173 Crossman 46-552 5.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-552 37.000
CRO-465-174 Crossman 46-553 5.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-553 39.000
CRO-465-175 Crossman 46-554 5.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-554 60.000
CRO-465-176 Crossman 46-555 5.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-555 49.000
CRO-465-177 Crossman 46-556 5.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-556 71.000
CRO-465-178 Crossman 46-561 6.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-561 35.000
CRO-465-179 Crossman 46-562 6.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-562 42.000
CRO-465-180 Crossman 46-563 6.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-563 39.000
CRO-465-181 Crossman 46-564 6.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-564 54.000
CRO-465-182 Crossman 46-565 6.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-565 50.000
CRO-465-183 Crossman 46-566 6.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-566 57.000
CRO-465-184 Crossman 46-567 6.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-567 58.000
CRO-465-185 Crossman 46-568 8.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-568 68.000
CRO-465-186 Crossman 46-569 8.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-569 50.000
CRO-465-187 Crossman 46-570 8.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-570 83.000
CRO-465-188 Crossman 46-571 8.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-571 77.000
CRO-465-190 Crossman 46-581 3.2 mm Vít Torx Crossman 46-581 23.000
CRO-469-191 Crossman 46-903 Bộ vít sọc 6 cây Crossman 46-903 273.000
CRO-480-766 Crossman 48-005 Vít đóng 4 mũi thường Crossman 48-005 285.000
CRO-480-768 Crossman 48-040 Bộ mũi vít lục giác 40 cái Crossman 48-040 675.000
CRO-481-765 Crossman 48-105 Vít đóng 4 mũi cao cấp Crossman 48-105 367.000
CRO-481-767 Crossman 48-112 Bộ vít sửa di động 7 cái Crossman 48-112 272.000
CRO-483-192 Crossman 48-362 Mũi đóng ngắn bake PH2 Crossman 48-362 102.000
CRO-483-193 Crossman 48-363 Mũi đóng ngắn bake PH3 Crossman 48-363 102.000
CRO-483-194 Crossman 48-368 Mũi đóng ngắn dẹp 8mm Crossman 48-368 9.000
CRO-554-102 Crossman 55-410 105 mm Lưỡi cắt gạch khô ướt Crossman 55-410 126.000
CRO-660-243 Crossman 66-092 Bộ chìa lục giác bằng 9 cây ngắn Crossman 66-092 204.000
CRO-991-465 Crossman 99-191 12mm Típ lục giác 1/2" Crossman 99-191 42.000
CRO-991-466 Crossman 99-192 14mm Típ lục giác 1/2" Crossman 99-192 45.000
CRO-991-467 Crossman 99-193 17mm Típ lục giác 1/2" Crossman 99-193 57.000
CRO-991-468 Crossman 99-194 19mm Típ lục giác 1/2" Crossman 99-194 62.000
CRO-992-469 Crossman 99-244 T25 Típ lục giác 1/2" T Crossman 99-244 57.000
CRO-992-470 Crossman 99-248 T45 Típ lục giác 1/2" T Crossman 99-248 57.000
CRO-992-471 Crossman 99-250 T55 Típ lục giác 1/2" T Crossman 99-250 50.000
CRO-992-472 Crossman 99-251 T60 Típ lục giác 1/2" T Crossman 99-251 65.000
CRO-993-361 Crossman 99-317 17mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-317 68.000
CRO-993-362 Crossman 99-319 19mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-319 68.000
CRO-993-363 Crossman 99-321 21mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-321 68.000
CRO-993-364 Crossman 99-322 22mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-322 68.000
CRO-993-365 Crossman 99-323 23mm Típ lẻ 6 góc trắng 3/4" Crossman 99-323 72.000
CRO-486-203 Crossman 48-652 65 mmL Mũi vít hai đầu PH3 Crossman 48-652 10.000
CRO-486-204 Crossman 48-659 110 mmL Mũi vít hai đầu PH2 Crossman 48-659 90.000
CRO-486-205 Crossman 48-653 110 mmL Mũi vít hai đầu PH3 Crossman 48-653 15.000
CRO-486-206 Crossman 48-660 150 mmL Mũi vít hai đầu PH2 Crossman 48-660 20.000
CRO-486-207 Crossman 48-661 200 mmL Mũi vít hai đầu PH2 Crossman 48-661 30.000
CRO-486-208 Crossman 48-654 200 mmL Mũi vít hai đầu PH3 Crossman 48-654 30.000
CRO-488-196 Crossman 48-802 Mũi đóng dài bake PH2 Crossman 48-802 84.000
CRO-532-011 Crossman 53-206 6" Đá cắt Crossman 53-206 30.000
CRO-488-198 Crossman 48-808 Mũi đóng dài dẹp 8mm Crossman 48-808 17.000
CRO-533-013 Crossman 53-312 12" Đá cắt Crossman 53-312 110.000
CRO-533-014 Crossman 53-344 14" Đá cắt Crossman 53-344 125.000
CRO-533-015 Crossman 53-346 16" Đá cắt Crossman 53-346 0
CRO-533-016 Crossman 53-313 4" Đá mài Crossman 53-313 17.000
CRO-533-017 Crossman 53-314 4" Đá mài Crossman 53-314 17.000
CRO-830-667 Crossman 83-010 10" Cảo ba chấu Crossman 83-010 1.604.000
CRO-536-019 Crossman 53-645 4-1/2" Đá mài Crossman 53-645 28.000
CRO-536-018 Crossman 53-604 4" Đá mài Crossman 53-604 18.000
CRO-830-668 Crossman 83-012 12" Cảo ba chấu Crossman 83-012 2.726.000
CRO-536-022 Crossman 53-617 7-1/8" Đá mài Crossman 53-617 54.000
CRO-491-200 Crossman 49-162 Mũi vít hơi Crossman 49-162 15.000
CRO-520-040 Crossman 52-002 4" Nhám mài đỏ độ nhám 24 Crossman 52-002 13.000
CRO-520-041 Crossman 52-003 4" Nhám mài đỏ độ nhám 36 Crossman 52-003 12.000
CRO-551-103 Crossman 55-102 105 mm Lưỡi mài hình chén Crossman 55-102 191.000
CRO-532-012 Crossman 53-207 7-1/8" Đá cắt Crossman 53-207 39.000
CRO-520-042 Crossman 52-004 4" Nhám mài đỏ độ nhám 46 Crossman 52-004 12.000
CRO-520-043 Crossman 52-005 4" Nhám mài đỏ độ nhám 60 Crossman 52-005 12.000
CRO-520-044 Crossman 52-006 4" Nhám mài đỏ độ nhám 80 Crossman 52-006 12.000
CRO-520-045 Crossman 52-007 4" Nhám mài đỏ độ nhám 100 Crossman 52-007 12.000
CRO-520-046 Crossman 52-008 4" Nhám mài đỏ độ nhám 120 Crossman 52-008 12.000
CRO-520-047 Crossman 52-011 4-1/2" Nhám mài đỏ độ nhám 16 Crossman 52-011 18.000
CRO-520-048 Crossman 52-012 4-1/2" Nhám mài đỏ độ nhám 24 Crossman 52-012 18.000
CRO-520-049 Crossman 52-013 4-1/2" Nhám mài đỏ độ nhám 36 Crossman 52-013 18.000
CRO-525-050 Crossman 52-014 4-1/2" Nhám mài đỏ độ nhám 46 Crossman 52-014 18.000
CRO-520-051 Crossman 52-015 4-1/2" Nhám mài đỏ độ nhám 60 Crossman 52-015 18.000
CRO-520-052 Crossman 52-016 4-1/2" Nhám mài đỏ độ nhám 80 Crossman 52-016 18.000
CRO-520-053 Crossman 52-017 4-1/2" Nhám mài đỏ độ nhám 100 Crossman 52-017 18.000
CRO-520-054 Crossman 52-018 4-1/2" Nhám mài đỏ độ nhám 120 Crossman 52-018 18.000
CRO-520-055 Crossman 52-022 5" Nhám mài đỏ độ nhám 24 Crossman 52-022 19.000
CRO-520-056 Crossman 52-023 5" Nhám mài đỏ độ nhám 36 Crossman 52-023 19.000
CRO-520-057 Crossman 52-024 5" Nhám mài đỏ độ nhám 46 Crossman 52-024 19.000
CRO-520-058 Crossman 52-025 5" Nhám mài đỏ độ nhám 60 Crossman 52-025 19.000
CRO-520-059 Crossman 52-026 5" Nhám mài đỏ độ nhám 80 Crossman 52-026 19.000
CRO-520-060 Crossman 52-027 5" Nhám mài đỏ độ nhám 100 Crossman 52-027 19.000
CRO-520-061 Crossman 52-028 5" Nhám mài đỏ độ nhám 120 Crossman 52-028 19.000
CRO-525-062 Crossman 52-081 4" Nhám mài đen độ nhám 16 Crossman 52-081 18.000
CRO-520-063 Crossman 52-082 4" Nhám mài đen độ nhám 24 Crossman 52-082 18.000
CRO-521-070 Crossman 52-161 4" Nhám mài xanh độ nhám 16 Crossman 52-161 19.000
CRO-761-439 Crossman 76-126 26mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-126 145.000
CRO-761-440 Crossman 76-127 27mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-127 150.000
CRO-761-446 Crossman 76-133 33mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-133 210.000
CRO-906-775 Crossman 46-906 6 Chi tiết bộ tuốc nơ vít cao cấp Crossman 46-906 296.000
CRO-966-748 Crossman 68-966 5.5m Thước cuộn sợi thép Crossman 68-966 94.000
CRO-967-749 Crossman 68-967 7.5m Thước cuộn sợi thép Crossman 68-967 124.000
CRO-604-745 Crossman 95-604 4" Mỏ lết Crossman 95-604 104.000
CRO-761-437 Crossman 76-124 24mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-124 145.000
CRO-761-451 Crossman 76-138 38mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-138 248.000
CRO-761-452 Crossman 76-139 39mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-139 277.000
CRO-761-453 Crossman 76-140 40mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-140 279.000
CRO-761-454 Crossman 76-141 41mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-141 291.000
CRO-993-258 Crossman 99-310 20" Cần mạnh 3/4" Crossman 99-310 369.000
CRO-014-747 Crossman 48-014 Bộ vít đóng 13 mũi Crossman 48-014 376.000
CRO-761-441 Crossman 76-128 28mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-128 159.000
CRO-761-457 Crossman 76-144 44mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-144 299.000
CRO-761-458 Crossman 76-145 45mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-145 299.000
CRO-761-459 Crossman 76-146 46mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-146 312.000
CRO-990-774 Crossman 99-065 Bộ típ 3/8" 19 cái bao đen Crossman 99-065 905.000
CRO-525-030 Crossman 52-551 4-1/2" Nhám xếp đỏ độ nhám 40 Crossman 52-551 29.000
CRO-525-031 Crossman 52-552 4-1/2" Nhám xếp đỏ độ nhám 60 Crossman 52-552 29.000
CRO-525-032 Crossman 52-553 4-1/2" Nhám xếp đỏ độ nhám 80 Crossman 52-553 29.000
CRO-525-033 Crossman 52-554 4-1/2" Nhám xếp đỏ độ nhám 100 Crossman 52-554 29.000
CRO-525-034 Crossman 52-555 4-1/2" Nhám xếp đỏ độ nhám 120 Crossman 52-555 29.000
CRO-525-035 Crossman 52-563 5" Nhám xếp đỏ độ nhám 80 Crossman 52-563 33.000
CRO-525-036 Crossman 52-573 7-1/8" Nhám xếp đỏ độ nhám 80 Crossman 52-573 74.000
CRO-525-037 Crossman 52-575 7-1/8" Nhám xếp đỏ độ nhám 120 Crossman 52-575 74.000
CRO-526-038 Crossman 52-694 7-1/8" Nhám xếp đỏ độ nhám 100 Crossman 52-694 74.000
CRO-526-039 Crossman 52-695 7-1/8" Nhám xếp đỏ độ nhám 120 Crossman 52-695 74.000
CRO-689-698 Crossman 68-905 7.5m Thước cuộn Crossman 68-905 165.000
CRO-761-430 Crossman 76-117 17mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-117 144.000
CRO-761-431 Crossman 76-118 18mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-118 145.000
CRO-761-432 Crossman 76-119 19mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-119 145.000
CRO-761-433 Crossman 76-120 20mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-120 145.000
CRO-761-434 Crossman 76-121 21mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-121 145.000
CRO-761-435 Crossman 76-122 22mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-122 145.000
CRO-761-436 Crossman 76-123 23mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-123 145.000
CRO-761-438 Crossman 76-125 25mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-125 145.000
CRO-761-442 Crossman 76-129 29mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-129 160.000
CRO-761-443 Crossman 76-130 30mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-130 173.000
CRO-761-444 Crossman 76-131 31mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-131 175.000
CRO-941-730 Crossman 94-150 10" Kìm bấm trắng Crossman 94-150 179.000
CRO-761-445 Crossman 76-132 32mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-132 199.000
CRO-761-447 Crossman 76-134 34mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-134 217.000
CRO-761-448 Crossman 76-135 35mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-135 242.000
CRO-761-449 Crossman 76-136 36mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-136 245.000
CRO-761-450 Crossman 76-137 37mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-137 245.000
CRO-761-455 Crossman 76-142 42mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-142 272.000
CRO-761-456 Crossman 76-143 43mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-143 279.000
CRO-761-460 Crossman 76-147 47mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-147 326.000
CRO-761-461 Crossman 76-148 48mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-148 326.000
CRO-761-462 Crossman 76-149 49mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-149 370.000
CRO-761-463 Crossman 76-150 50mm Típ lẻ 6 góc đen 3/4" Crossman 76-150 389.000
CRO-760-746 Crossman 95-760 Bộ lã ống đồng Crossman 95-760 911.000
CRO-993-259 Crossman 99-312 24" Cần mạnh 3/4" Crossman 99-312 575.000
CRO-057-760 Crossman 99-057 1/2“ Bộ tuýp 17 chi tiết Crossman 99-057 893.000
CRO-469-021 Crossman 46-904 Bộ vít 4 chi tiết Crossman 46-904 217.000
CRO-900-761 Crossman 46-900 Bộ tô vít 8 cây Crossman 46-900 602.000
CRO-810-763 Crossman 71-810 1/2" Súng vặn bu lông Crossman 71-810 2.175.000
CRO-550-789 Crossman 94-550 10" Kìm bấm trắng Crossman 94-550 253.000
CRS-438-270 Crossman 95-438 8" Kìm điện cao cấp Crossman 95-438 124.000
CRO-946-790 Crossman 96-946 46mm Vòng miệng Crossman 96-946 699.000
CRO-001-791 Crossman 44-001 1/4" Bộ mũi vít 31 chi tiết Crossman 44-001 246.000
CRO-002-792 Crossman 44-002 1/4" Bộ mũi vít 31 chi tiết Crossman 44-002 264.000
CRO-408-793 Crossman 68-408 4 Kg Búa lục giác Crossman 68-408 491.000
CRO-416-794 Crossman 68-416 8 Kg Búa lục giác Crossman 68-416 648.000
CRO-420-795 Crossman 68-420 10 Kg Búa lục giác Crossman 68-420 839.000
CRO-433-796 Crossman 68-433 1.5 Kg Búa đập đá Crossman 68-433 188.000
CRO-434-797 Crossman 68-434 2 Kg Búa đập đá Crossman 68-434 227.000
CRO-708-798 Crossman 68-708 8Oz Búa đồng Crossman 68-708 566.000
CRO-712-799 Crossman 68-712 12 Oz Búa đồng Crossman 68-712 750.000
CRO-716-800 Crossman 68-716 16Oz Búa đồng Crossman 68-716 938.000
CRO-724-801 Crossman 68-724 24 Oz Búa đồng Crossman 68-724 1.180.000
CRO-831-803 Crossman 68-831 100g Búa đầu bằng Crossman 68-831 44.000
CRO-732-802 Crossman 68-732 32 Oz Búa đồng Crossman 68-732 1.505.000
CRO-832-804 Crossman 68-832 200g Búa đầu bằng Crossman 68-832 57.000
CRO-833-805 Crossman 68-833 300g Búa đầu bằng Crossman 68-833 66.000
CRO-834-806 Crossman 68-834 400g Búa đầu bằng Crossman 68-834 75.000
CRO-835-807 Crossman 68-835 500g Búa đầu bằng Crossman 68-835 82.000
CRO-836-808 Crossman 68-836 600g Búa đầu bằng Crossman 68-836 90.000
CRO-622-809 Crossman 68-622 2" Cảo chữ C Crossman 68-622 198.000
CRO-623-810 Crossman 68-623 3" Cảo chữ C Crossman 68-623 233.000
CRO-624-811 Crossman 68-624 4" Cảo chữ C Crossman 68-624 443.000
CRO-625-812 Crossman 68-625 5" Cảo chữ C Crossman 68-625 376.000
CRO-626-813 Crossman 68-626 6" Cảo chữ C Crossman 68-626 466.000
CRO-628-814 Crossman 68-628 8" Cảo chữ C Crossman 68-628 795.000
CRO-630-815 Crossman 68-630 10" Cảo chữ C Crossman 68-630 1.046.000
CRO-632-816 Crossman 68-632 12" Cảo chữ C Crossman 68-632 1.372.000
CRO-155-817 Crossman 94-155 5" Kìm chết Crossman 94-155 198.000
CRO-167-818 Crossman 94-167 7" Kìm chết Crossman 94-167 228.000
CRO-176-819 Crossman 94-176 6" Kìm chết mũi nhọn Crossman 94-176 210.000
CRO-188-820 Crossman 94-188 8" Kìm chết Crossman 94-188 250.000
CRO-239-821 Crossman 94-239 9" Kìm chết Crossman 94-239 290.000
CRO-246-822 Crossman 94-246 6" Kìm chết Crossman 94-246 233.000
CRO-251-823 Crossman 94-251 11" Kìm chết Crossman 94-251 315.000
CRO-258-824 Crossman 94-258 18" Kìm chết Crossman 94-258 455.000
CRO-266-825 Crossman 94-266 6" Kìm chết Crossman 94-266 236.000
CRO-271-826 Crossman 94-271 11" Kìm chết Crossman 94-271 324.000
CRO-278-827 Crossman 94-278 18" Kìm chết Crossman 94-278 0
CRO-280-828 Crossman 94-280 20" Kìm chết dây xích Crossman 94-280 393.000
CRO-330-829 Crossman 94-330 30" Kìm cộng lực Crossman 94-330 567.000
CRO-235-830 Crossman 95-235 6-1/2" Kìm cắt Crossman 95-235 155.000
CRO-281-831 Crossman 95-281 1.25-5.5 mm2 Kìm bấm cosse Crossman 95-281 777.000
CRO-282-832 Crossman 95-282 14mm2 Kìm bấm cosse Crossman 95-282 865.000
CRO-528-833 Crossman 95-528 8-1/2" Kìm mũi nhọn đa năng Crossman 95-528 240.000
CRO-538-834 Crossman 95-538 1.5-6 mm2 Kìm cắt và bấm cosse Crossman 95-538 180.000
CRO-539-835 Crossman 95-539 9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-539 271.000
CRO-549-836 Crossman 95-549 9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-549 162.000
CRO-548-837 Crossman 95-548 8-1/2" Kìm mũi nhọn đa năng Crossman 95-548 178.000
CRO-558-838 Crossman 95-558 1.5-6 mm2 Kìm cắt và bấm cosse Crossman 95-558 196.000
CRO-559-839 Crossman 95-559 9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-559 286.000
CRO-569-840 Crossman 95-569 9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-569 175.000
CRO-652-841 Crossman 65-652 Bộ mỏ lết 5 chức năng Crossman 65-652 0
CRO-802-842 Crossman 68-802 Dao trổ Crossman 68-802 148.000
CRO-557-843 Crossman 68-557 0.03-0.70mm Dưỡng đo độ dày 7 lá Crossman 68-557 52.000
CRO-807-844 Crossman 70-807 6-10mm Máy vặn vít Crossman 70-807 2.037.000
CRO-808-845 Crossman 70-808 6-10mm Máy vặn vít Crossman 70-808 2.417.000
CRO-805-846 Crossman 71-805 1/4" Súng vặn bu lông Crossman 71-805 2.436.000
CRO-676-847 Crossman 71-676 Súng bắn đinh Crossman 71-676 10.142.000
CRO-200-847 Crossman 87-200 Bộ kìm chết 14 món Crossman 87-200 4.760.000
CRO-001-848 Crossman 90-001 Tủ đựng dụng cụ 5 ngăn Crossman 90-001 6.570.000
CRO-002-849 Crossman 90-002 Tủ đựng dụng cụ 9 ngăn Crossman 90-002 7.423.000
CRO-003-850 Crossman 90-003 Tủ đựng dụng cụ 4 ngăn Crossman 90-003 0
CRO-004-851 Crossman 90-004 Tủ đựng dụng cụ 6 ngăn Crossman 90-004 6.449.000
CRO-005-852 Crossman 90-005 Tủ đựng dụng cụ 7 ngăn Crossman 90-005 12.656.000
CRO-006-853 Crossman 90-006 Xe đẩy dụng cụ 3 tầng Crossman 90-006 4.990.000
CRO-010-854 Crossman 90-010 Xe đẩy dụng cụ 2 tầng 4 ngăn Crossman 90-010 11.972.000
CRO-021-855 Crossman 90-021 Hộp đựng đồ nghề Crossman 90-021 1.253.000
CRO-300-856 Crossman 99-300 32" Cần tự động 3/4" Crossman 99-300 1.212.000
CRO-423-857 Crossman 84-423 8" Giũa tròn mịn Crossman 84-423 85.000
CRO-523-858 Crossman 84-523 8" Giũa tam giác mịn Crossman 84-523 95.000
CRO-827-859 Crossman 97-827 6" Cần tự động 1/4" Crossman 97-827 177.000
CRO-831-860 Crossman 97-831 8" Cần tự động 3/8" Crossman 97-831 213.000
CRO-835-861 Crossman 97-835 10" Cần tự động 1/2" Crossman 97-835 253.000
CRO-901-862 Crossman 91-002 8-24mm Bộ vòng miệng hệ mét 11 cái Crossman 91-002 785.000
CRO-901-863 Crossman 91-003 8-32mm Bộ vòng miệng hệ mét 14 cái Crossman 91-003 1.373.000
CRO-901-864 Crossman 91-004 6-32mm Bộ vòng miệng hệ mét 16 cái Crossman 91-004 1.437.000
CRO-945-865 Crossman 94-525 17mm Cần T mũi típ Crossman 94-525 175.000
CRO-968-866 Crossman 96-822 11x13mm Hai đầu miệng Crossman 96-822 93.000
CRO-957-868 Crossman 95-775 48" Mỏ lết răng Crossman 95-775 1.178.000
CRO-944-869 Crossman 94-486 24" Kìm cộng lực Crossman 94-486 511.000
CRO-944-870 Crossman 94-487 30" Kìm cộng lực Crossman 94-487 684.000
CRO-944-871 Crossman 94-489 42" Kìm cộng lực Crossman 94-489 1.175.000
CRO-944-872 Crossman 94-386 24" Kìm cộng lực Crossman 94-386 570.000
CRO-944-873 Crossman 94-388 36" Kìm cộng lực Crossman 94-388 922.000
CRO-944-874 Crossman 94-389 42" Kìm cộng lực Crossman Crossman 94-389 1.408.000
CRO-957-875 Crossman 95-768 8" Mỏ lết răng Crossman 95-768 146.000
CRO-957-876 Crossman 95-770 12" Mỏ lết răng Crossman 95-770 200.000
CRO-957-877 Crossman 95-771 14" Mỏ lết răng Crossman 95-771 251.000
CRO-957-878 Crossman 95-772 18" Mỏ lết răng Crossman 95-772 335.000
CRO-957-879 Crossman 95-773 24" Mỏ lết răng Crossman 95-773 453.000
CRO-957-880 Crossman 95-774 36" Mỏ lết răng Crossman 95-774 843.000
CRO-533-963 Crossman 53-304 4" Đá cắt Crossman 53-304 15.000
CRO-461-882 Crossman 46-105 6x100mm Vít dẹp Crossman 46-105 57.000
CRO-461-884 Crossman 46-106 6x150mm Vít dẹp Crossman 46-106 60.000
CRO-461-886 Crossman 46-110 8x150mm Vít dẹp Crossman 46-110 77.000
CRO-461-888 Crossman 46-111 8x200mm Vít dẹp Crossman 46-111 85.000
CRO-461-881 Crossman 46-125 6x100mm Vít bake Crossman 46-125 57.000
CRO-461-883 Crossman 46-126 6x150mm Vít bake Crossman 46-126 60.000
CRO-461-885 Crossman 46-130 8x150mm Vít bake Crossman 46-130 77.000
CRO-461-887 Crossman 46-131 8x200mm Vít bake Crossman 46-131 85.000
CRO-467-896 Crossman 46-700 Bộ vít 19 chi tiết Crossman 46-700 259.000
CRO-467-895 Crossman 46-710 Bộ vít cách điện 6 chi tiết Crossman 46-710 332.000
CRO-953-889 Crossman 95-300 Bộ kìm 5 chi tiết Crossman 95-300 718.000
CRO-949-890 Crossman 94-920 Bộ kéo cắt tôn 3 cái Crossman 94-920 732.000
CRO-990-892 Crossman 99-049 Bộ tuýp 108 chi tiết Crosman 99-049 3.468.000
CRO-870-893 Crossman 87-075 3/8" Bộ tuýp 45 chi tiết Crossman 87-075 1.817.000
CRO-870-894 Crossman 87-078 1/2" Bộ tuýp 38 chi tiết Crossman 87-078 2.448.000
CRO-960-891 Crossman 96-063 6-24mm Bộ vòng miệng 19 cái Crossman 96-063 1.752.000
CRO-532-964 Crossman 53-216 6" Đá cắt Crossman 53-216 29.000
CRO-531-965 Crossman 53-107 7-1/8" Đá cắt Crossman 53-107 37.000
CRO-531-966 Crossman 53-109 9" Đá cắt Crossman 53-109 45.000
CRO-533-967 Crossman 53-334 14" Đá cắt Crossman 53-334 124.000
CRO-533-968 Crossman 53-309 9" Đá cắt Crossman 53-309 57.000
CRO-535-969 Crossman 53-524 4" Đá mài Crossman 53-524 15.000
CRO-533-970 Crossman 53-354 4" Đá mài Crossman 53-354 17.000
CRO-533-971 Crossman 53-311 4" Đá mài Crossman 53-311 17.000
CRO-534-972 Crossman 53-444 4" Đá mài Crossman 53-444 17.000
CRO-537-973 Crossman 53-714 4" Đá mài Crossman 53-714 15.000
CRO-536-974 Crossman 53-614 4" Đá mài Crossman 53-614 23.000
CRO-538-975 Crossman 53-807 7-1/8" Đá mài Crossman 53-807 52.000
CRO-536-976 Crossman 53-607 7-1/8" Đá mài Crossman 53-607 68.000
CRS-841-001 Crossman 84-123 8" Giũa dẹp mịn Crossman 84-123 80.000
CRS-842-002 Crossman 84-221 4" Giũa dẹp mịn Crossman 84-221 64.000
CRS-842-003 Crossman 84-201 4" Giũa dẹp to Crossman 84-201 57.000
CRS-842-004 Crossman 84-202 6" Giũa dẹp to Crossman 84-202 60.000
CRS-842-005 Crossman 84-203 8" Giũa dẹp to Crossman 84-203 68.000
CRS-842-006 Crossman 84-204 10" Giũa dẹp to Crossman 84-204 98.000
CRS-842-007 Crossman 84-205 12" Giũa dẹp to Crossman 84-205 117.000
CRS-842-008 Crossman 84-216 14" Giũa dẹp trung Crossman 84-216 130.000
CRS-843-009 Crossman 84-322 6" Giũa mo mịn Crossman 84-322 80.000
CRS-843-010 Crossman 84-323 8" Giũa mo mịn Crossman 84-323 103.000
CRS-843-011 Crossman 84-324 10" Giũa mo mịn Crossman 84-324 120.000
CRS-843-012 Crossman 84-325 12" Giũa mo mịn Crossman 84-325 144.000
CRS-843-013 Crossman 84-316 14" Giũa mo trung Crossman 84-316 155.000
CRS-845-014 Crossman 84-521 4" Giũa tam giác mịn Crossman 84-521 60.000
CRS-845-015 Crossman 84-522 6" Giũa tam giác mịn Crossman 84-522 67.000
CRS-845-016 Crossman 84-524 10" Giũa tam giác mịn Crossman 84-524 108.000
CRS-845-017 Crossman 84-525 12" Giũa tam giác mịn Crossman 84-525 139.000
CRS-845-018 Crossman 84-501 4" Giũa tam giác to Crossman 84-501 52.000
CRS-845-019 Crossman 84-502 6" Giũa tam giác to Crossman 84-502 58.000
CRS-845-020 Crossman 84-503 8" Giũa tam giác to Crossman 84-503 67.000
CRS-845-021 Crossman 84-504 10" Giũa tam giác to Crossman 84-504 93.000
CRS-845-022 Crossman 84-505 12" Giũa tam giác to Crossman 84-505 107.000
CRS-845-023 Crossman 84-516 14" Giũa tam giác trung Crossman 84-516 138.000
CRS-844-024 Crossman 84-421 4" Giũa tròn mịn Crossman 84-421 58.000
CRS-844-025 Crossman 84-422 6" Giũa tròn mịn Crossman 84-422 68.000
CRS-844-026 Crossman 84-424 10" Giũa tròn mịn Crossman 84-424 98.000
CRS-844-027 Crossman 84-425 12" Giũa tròn mịn Crossman 84-425 112.000
CRS-844-028 Crossman 84-401 4" Giũa tròn to Crossman 84-401 49.000
CRS-844-029 Crossman 84-402 6" Giũa tròn to Crossman 84-402 55.000
CRS-844-030 Crossman 84-403 8" Giũa tròn to Crossman 84-403 60.000
CRS-844-031 Crossman 84-404 10" Giũa tròn to Crossman 84-404 85.000
CRS-844-032 Crossman 84-405 12" Giũa tròn to Crossman 84-405 97.000
CRS-844-033 Crossman 84-416 14" Giũa tròn trung Crossman 84-416 119.000
CRO-842-909 Crossman 84-200 Cán mũi khoét Crossman 84-200 (loại A-10, 9.5 mm, 32-152mm) 246.000
CRO-840-977 Crossman 84-013 32mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-013 148.000
CRO-840-978 Crossman 84-014 33mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-014 151.000
CRO-840-979 Crossman 84-015 35mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-015 157.000
CRO-840-980 Crossman 84-016 37mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-016 163.000
CRO-840-981 Crossman 84-017 38mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-017 165.000
CRO-840-982 Crossman 84-018 40mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-018 172.000
CRO-840-983 Crossman 84-019 41mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-019 175.000
CRO-840-984 Crossman 84-022 46mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-022 191.000
CRO-840-985 Crossman 84-023 48mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-023 198.000
CRO-840-986 Crossman 84-025 52mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-025 220.000
CRO-840-987 Crossman 84-030 64mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-030 259.000
CRO-840-988 Crossman 84-033 70mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-033 277.000
CRO-840-989 Crossman 84-039 89mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-039 353.000
CRO-840-990 Crossman 84-040 92mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-040 363.000
CRO-840-991 Crossman 84-041 95mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-041 372.000
CRO-840-992 Crossman 84-042 98mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-042 382.000
CRO-840-993 Crossman 84-043 102mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-043 395.000
CRO-840-994 Crossman 84-044 105mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-044 404.000
CRO-840-995 Crossman 84-045 108mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-045 464.000
CRO-840-996 Crossman 84-046 111mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-046 423.000
CRO-840-997 Crossman 84-050 133mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-050 496.000
CRO-840-998 Crossman 84-051 140mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-051 518.000
CRO-840-999 Crossman 84-052 152mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-052 556.000
CRS-671-034 Crossman 67-104 13mm Đục gỗ Crossman 67-104 130.000
CRS-671-035 Crossman 67-105 16mm Đục gỗ Crossman 67-105 133.000
CRS-671-036 Crossman 67-106 19mm Đục gỗ Crossman 67-106 135.000
CRS-671-037 Crossman 67-110 25mm Đục gỗ Crossman 67-110 138.000
CRS-949-041 Crossman 94-923 10" Kéo cắt tôn Crossman 94-923 232.000
CRS-949-042 Crossman 94-922 10" Kéo cắt tôn Crossman 94-922 216.000
CRS-949-040 Crossman 94-921 10" Kéo cắt tôn Crossman 94-921 216.000
CRS-969-081 Crossman 96-904 1-1/2" Vòng miệng hệ inch Crossman 96-904 570.000
CRS-921-082 Crossman 92-108 8mm Vòng miệng Crossman 92-108 52.000
CRS-921-083 Crossman 92-109 9mm Vòng miệng Crossman 92-109 58.000
CRS-921-084 Crossman 92-115 15mm Vòng miệng Crossman 92-115 95.000
CRS-921-085 Crossman 92-116 16mm Vòng miệng Crossman 92-116 99.000
CRS-921-086 Crossman 92-117 17mm Vòng miệng Crossman 92-117 112.000
CRS-921-087 Crossman 92-118 18mm Vòng miệng Crossman 92-118 115.000
CRS-921-088 Crossman 92-120 20mm Vòng miệng Crossman 92-120 139.000
CRS-921-089 Crossman 92-122 22mm Vòng miệng Crossman 92-122 157.000
CRS-921-090 Crossman 92-123 23mm Vòng miệng Crossman 92-123 165.000
CRS-921-091 Crossman 92-124 24mm Vòng miệng Crossman 92-124 173.000
CRS-921-092 Crossman 92-125 25mm Vòng miệng Crossman 92-125 183.000
CRS-921-093 Crossman 92-126 26mm Vòng miệng Crossman 92-126 193.000
CRS-921-094 Crossman 92-128 28mm Vòng miệng Crossman 92-128 235.000
CRS-921-095 Crossman 92-129 29mm Vòng miệng Crossman 92-129 246.000
CRS-921-096 Crossman 92-130 30mm Vòng miệng Crossman 92-130 263.000
CRS-921-097 Crossman 92-132 32mm Vòng miệng Crossman 92-132 306.000
CRS-924-098 Crossman 92-408 8mm Vòng miệng mở nhanh Crossman 92-408 60.000
CRS-924-099 Crossman 92-410 10mm Vòng miệng mở nhanh Crossman 92-410 70.000
CRS-924-100 Crossman 92-411 11mm Vòng miệng mở nhanh Crossman 92-411 74.000
CRS-924-101 Crossman 92-412 12mm Vòng miệng mở nhanh Crossman 92-412 80.000
CRS-924-102 Crossman 92-413 13mm Vòng miệng mở nhanh Crossman 92-413 85.000
CRS-924-103 Crossman 92-414 14mm Vòng miệng mở nhanh Crossman 92-414 95.000
CRS-924-104 Crossman 92-415 15mm Vòng miệng mở nhanh Crossman 92-415 107.000
CRS-924-105 Crossman 92-417 17mm Vòng miệng mở nhanh Crossman 92-417 123.000
CRS-924-106 Crossman 92-419 19mm Vòng miệng mở nhanh Crossman 92-419 148.000
CRS-968-038 Crossman 96-825 14x15mm Hai đầu miệng Crossman 96-825 114.000
CRS-968-039 Crossman 96-826 16x17mm Hai đầu miệng Crossman 96-826 124.000
CRS-551-045 Crossman 55-112 105mm Đĩa cắt Crossman 55-112 109.000
CRS-563-046 Crossman 56-304 305mm Lưỡi cắt gạch Crossman 56-304 1.183.000
CRS-554-047 Crossman 55-413 105mm Lưỡi cắt gạch Crossman 55-413 124.000
CRS-552-048 Crossman 55-222 110mm Lưỡi cắt gạch Crossman 55-222 125.000
CRS-552-049 Crossman 55-280 230mm Lưỡi cắt gạch Crossman 55-280 324.000
CRS-553-050 Crossman 55-312 105mm Lưỡi cắt gạch Crossman 55-312 107.000
CRS-553-051 Crossman 55-313 105mm Lưỡi cắt gạch Crossman 55-313 119.000
CRS-689-056 Crossman 68-903 5.5m Thước cuộn Crossman 68-903 78.000
CRS-689-057 Crossman 68-904 5.5m Thước cuộn Crossman 68-904 112.000
CRS-689-058 Crossman 68-963 5m Thước cuộn Crossman 68-963 70.000
CRS-689-059 Crossman 68-900 5m Thước cuộn Crossman 68-900 77.000
CRS-956-052 Crossman 95-618 18" Mỏ lết Crossman 95-618 816.000
CRO-956-902 Crossman 95-652 12" Mỏ lết Crossman 95-652 1.537.000
CRO-990-904 Crossman 99-000 Bộ đồ nghề 52 chi tiết Crossman 99-000 6.035.000
CRO-990-905 Crossman 99-068 1/2" Bộ típ 12 chi tiết Crossman 99-068 430.000
CRO-920-907 Crossman 92-081 8-24mm Bộ vòng miệng 14 cái Crossman 92-081 1.222.000
CRO-469-906 Crossman 46-911 Bộ vít trưng kệ 117 cây Crossman 46-911 5.246.000
CRO-685-908 Crossman 68-513 30mm Búa đầu nhựa Crossman 68-513 175.000
CRO-687-928 Crossman 68-748 80x200mm Cảo chữ F Crossman 68-748 215.000
CRO-687-929 Crossman 68-750 80x250mm Cảo chữ F Crossman 68-750 251.000
CRO-687-930 Crossman 68-752 80x300mm Cảo chữ F Crossman 68-752 273.000
CRO-687-931 Crossman 68-760 80x500mm Cảo chữ F Crossman 68-760 358.000
CRO-687-932 Crossman 68-764 100x900mm Cảo chữ F Crossman 68-764 404.000
CRO-687-933 Crossman 68-766 80x900mm Cảo chữ F Crossman 68-766 508.000
CRO-688-934 Crossman 68-848 100x200mm Cảo chữ F Crossman 68-848 289.000
CRO-688-935 Crossman 68-850 100x250mm Cảo chữ F Crossman 68-850 318.000
CRO-688-936 Crossman 68-852 100x300mm Cảo chữ F Crossman 68-852 344.000
CRO-688-937 Crossman 68-882 100x300mm Cảo chữ F Crossman 68-882 323.000
CRO-688-938 Crossman 68-886 100x400mm Cảo chữ F Crossman 68-886 362.000
CRO-688-939 Crossman 68-860 100x500mm Cảo chữ F Crossman 68-860 472.000
CRO-688-940 Crossman 68-864 100x600mm Cảo chữ F Crossman 68-864 503.000
CRO-688-941 Crossman 68-894 100x600mm Cảo chữ F Crossman 68-894 453.000
CRO-688-942 Crossman 68-866 100x900mm Cảo chữ F Crossman 68-866 649.000
CRO-688-943 Crossman 68-896 100x900mm Cảo chữ F Crossman 68-896 643.000
CRO-686-944 Crossman 68-648 120x200mm Cảo chữ F Crossman 68-648 493.000
CRO-686-945 Crossman 68-650 120x250mm Cảo chữ F Crossman 68-650 543.000
CRO-686-946 Crossman 68-652 120x300mm Cảo chữ F Crossman 68-652 615.000
CRO-686-947 Crossman 68-656 120x400mm Cảo chữ F Crossman 68-656 699.000
CRO-686-948 Crossman 68-660 120x500mm Cảo chữ F Crossman 68-660 777.000
CRO-686-949 Crossman 68-664 120x600mm Cảo chữ F Crossman 68-664 816.000
CRO-686-950 Crossman 68-666 120x900mm Cảo chữ F Crossman 68-666 1.036.000
CRO-686-951 Crossman 68-678 140x200mm Cảo chữ F Crossman 68-678 432.000
CRO-686-952 Crossman 68-680 140x250mm Cảo chữ F Crossman 68-680 477.000
CRO-686-953 Crossman 68-682 140x300mm Cảo chữ F Crossman 68-682 499.000
CRO-686-954 Crossman 68-686 140x400mm Cảo chữ F Crossman 68-686 809.000
CRO-686-955 Crossman 68-690 140x500mm Cảo chữ F Crossman 68-690 648.000
CRO-686-956 Crossman 68-694 140x600mm Cảo chữ F Crossman 68-694 685.000
CRO-686-957 Crossman 68-696 140x900mm Cảo chữ F Crossman 68-696 829.000
CRO-685-958 Crossman 68-543 18" Êtô kẹp nhanh (cảo gỗ) Crossman 68-543 464.000
CRO-685-959 Crossman 68-541 6" Êtô kẹp nhanh (cảo gỗ) Crossman 68-541 0
CRO-685-960 Crossman 68-542 12" Êtô kẹp nhanh (cảo gỗ) Crossman 68-542 436.000
CRO-685-961 Crossman 68-544 24" Êtô kẹp nhanh (cảo gỗ) Crossman 68-544 580.000
CRO-685-962 Crossman 68-545 36" Êtô kẹp nhanh (cảo gỗ) Crossman 68-545 700.000
CRO-999-897 Crossman 99-909 3/4" x 1/2" Đầu chuyển khớp nối Crossman 99-909 (trắng) 91.000
CRO-985-899 Crossman 98-558 1/2" x 3/4" Đầu chuyển khớp nối Crossman 98-558 84.000
CRO-730-900 Crossman 73-008 3/4" x 1/2" Đầu chuyển khớp nối Crossman 73-008 153.000
CRO-730-901 Crossman 73-010 1" x 3/4" Đầu chuyển khớp nối Crossman 73-010 279.000
CRO-993-910 Crossman 99-301 18" (450mm) Cần trượt 3/4" Crossman 99-301 319.000
CRO-993-911 Crossman 99-311 20" (500mm) Cần trượt 3/4" Crossman 99-311 405.000
CRO-964-912 Crossman 96-413 17" Cần mạnh 1/2" Crossman 96-413 200.000
CRO-993-913 Crossman 99-303 18" Cần mạnh 3/4" Crossman 99-303 477.000
CRO-964-914 Crossman 96-493 8" Cần siết đầu típ chữ L 1/2" Crossman 96-493 104.000
CRO-964-915 Crossman 96-494 10" Cần siết đầu típ chữ L 1/2" Crossman 96-494 91.000
CRO-964-916 Crossman 96-495 12" Cần siết đầu típ chữ L 1/2" Crossman 96-495 110.000
CRO-993-917 Crossman 99-313 24" Cần siết đầu típ chữ L 3/4" Crossman 99-313 430.000
CRO-993-918 Crossman 99-315 18" Cần siết đầu típ chữ L 3/4" Crossman 99-315 343.000
CRO-979-919 Crossman 97-950 18" Cần xiết lực tự động 1/2" Crossman 97-950 782.000
CRO-979-920 Crossman 97-951 26" Cần xiết lực tự động 1/2" Crossman 97-951 2.055.000
CRO-979-926 Crossman 97-931 8" Cần tự động 3/8" Crossman 97-931 238.000
CRO-989-927 Crossman 98-908 24" Cần tự động 3/4" Crossman 98-908 976.000
CRO-962-921 Crossman 96-236 3" Cần nối 1/2" Crossman 96-236 171.000
CRO-970-922 Crossman 97-003 3" Cần nối 1/2" Crossman 97-003 68.000
CRO-970-923 Crossman 97-005 5" Cần nối 1/2" Crossman 97-005 85.000
CRO-970-924 Crossman 97-010 10" Cần nối 1/2" Crossman 97-010 123.000
CRO-960-925 Crossman 96-005 2" Cần nối 1/4" Crossman 96-005 16.000
CRS-964-043 Crossman CRS043 1/2" Lắc léo Crossman 96-411 89.000
CRS-999-044 Crossman 99-911 3/4" Lắc léo Crossman 99-911 478.000
CRS-465-071 Crossman 46-582 3.2x75mmL Vít bông T6 1/2" Crossman 46-582 23.000
CRS-465-072 Crossman 46-583 3.2x75mmL Vít bông T7 1/2" Crossman 46-583 23.000
CRS-465-073 Crossman 46-584 3.2x75mmL Vít bông T8 1/2" Crossman 46-584 23.000
CRS-465-074 Crossman 46-585 3.2x75mmL Vít bông T9 1/2" Crossman 46-585 25.000
CRS-465-075 Crossman 46-586 4x75mmL Vít bông T10 1/2" Crossman 46-586 25.000
CRS-465-076 Crossman 46-587 4x75mmL Vít bông T15 1/2" Crossman 46-587 25.000
CRS-465-077 Crossman 46-588 4x75mmL Vít bông T20 1/2" Crossman 46-588 25.000
CRS-465-078 Crossman 46-589 5x100mmL Vít bông T25 1/2" Crossman 46-589 30.000
CRS-465-079 Crossman 46-590 5x100mmL Vít bông T27 1/2" Crossman 46-590 30.000
CRS-465-080 Crossman 46-591 5x100mmL Vít bông T30 1/2" Crossman 46-591 32.000
CRS-442-054 Crossman 44-240 25mm L Mũi vít dẹp 1/4" Crossman 44-240 8.000
CRS-485-053 Crossman 48-504 45mm L Mũi vít đóng 5/6" Crossman 48-504 20.000
CRS-442-055 Crossman 44-250 25mm L Mũi vít lục giác 5mm Crossman 44-250 8.000
CRS-991-060 Crossman 99-189 8mm Típ lục giác 1/2" Crossman 99-189 36.000
CRS-992-061 Crossman 99-245 T27 Típ lục giác 1/2" Crossman 99-245 57.000
CRS-992-062 Crossman 99-246 T30 Típ lục giác 1/2" Crossman 99-246 47.000
CRS-992-063 Crossman 99-218 T30 Típ lục giác 1/2" Crossman 99-218 42.000
CRS-992-064 Crossman 99-247 T40 Típ lục giác 1/2" Crossman 99-247 47.000
CRS-992-065 Crossman 99-249 T50 Típ lục giác 1/2" Crossman 99-249 47.000
CRS-935-066 Crossman CRS066 E10 Típ sao 1/2" Crossman 93-503 38.000
CRS-935-067 Crossman CRS067 E12 Típ sao 1/2" Crossman 93-505 38.000
CRS-935-068 Crossman CRS068 E14 Típ sao 1/2" Crossman 93-507 39.000
CRS-935-069 Crossman CRS069 E16 Típ sao 1/2" Crossman 93-509 39.000
CRS-935-070 Crossman 93-511 E18 Típ sao 1/2" Crossman 93-511 39.000
CRS-840-109 Crossman CRS109 14mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-001 98.000
CRS-841-108 Crossman CRS108 Cán mũi khoét Crossman 84-100 (loại A-4, 6.35 mm, 14-30mm) 170.000
CRS-840-110 Crossman CRS110 16mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-002 104.000
CRS-840-111 Crossman CRS111 17mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-003 107.000
CRS-840-112 Crossman CRS112 19mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-004 114.000
CRS-840-113 Crossman CRS113 21mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-006 119.000
CRS-840-114 Crossman CRS114 22mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-007 124.000
CRS-840-115 Crossman CRS115 24mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-008 123.000
CRS-840-116 Crossman CRS116 25mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-009 126.000
CRS-840-117 Crossman CRS117 27mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-010 133.000
CRS-840-118 Crossman CRS118 29mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-011 138.000
CRS-840-119 Crossman CRS119 30mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-012 143.000
CRS-840-120 Crossman CRS120 43mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-020 182.000
CRS-840-121 Crossman CRS121 44mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-021 184.000
CRS-840-122 Crossman CRS122 51mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-024 217.000
CRS-840-123 Crossman CRS123 54mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-026 226.000
CRS-840-124 Crossman CRS124 57mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-027 236.000
CRS-840-125 Crossman CRS125 59mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-028 243.000
CRS-840-126 Crossman CRS126 60mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-029 245.000
CRS-840-127 Crossman CRS127 65mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-031 262.000
CRS-840-128 Crossman CRS128 67mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-032 268.000
CRS-840-129 Crossman CRS129 73mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-034 288.000
CRS-840-130 Crossman CRS130 76mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-035 312.000
CRS-840-131 Crossman CRS131 79mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-036 322.000
CRS-840-132 Crossman CRS132 83mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-037 333.000
CRS-840-133 Crossman CRS133 86mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-038 343.000
CRS-840-134 Crossman CRS134 121mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-048 455.000
CRS-840-136 Crossman CRS136 127mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-049 475.000
CRS-840-137 Crossman CRS137 20mm Mũi khoét gỗ Crossman 84-005 117.000
CRS-956-138 Crossman 95-666 6" Mỏ lết trắng Crossman 95-666 123.000
CRS-956-139 Crossman 95-667 8" Mỏ lết trắng Crossman 95-667 156.000
CRS-956-140 Crossman 95-668 10" Mỏ lết trắng Crossman 95-668 353.000
CRS-956-141 Crossman 95-670 15" Mỏ lết trắng Crossman 95-670 504.000
CRS-956-142 Crossman 95-671 18" Mỏ lết trắng Crossman 95-671 829.000
CRS-956-143 Crossman 95-672 24" Mỏ lết trắng Crossman 95-672 1.299.000
CRS-491-144 Crossman 49-153 7" Kìm phe đầu cong kẹp ra Crossman 49-153 133.000
CRS-491-145 Crossman 49-154 7" Kìm phe đầu cong kẹp vô Crossman 49-154 133.000
CRS-491-146 Crossman 49-151 7" Kìm phe đầu bằng kẹp ra Crossman 49-151 133.000
CRS-491-147 Crossman 49-152 7" Kìm phe đầu bằng kẹp vô Crossman 49-152 133.000
CRS-990-148 Crossman 99-071 1/2" Bộ tuýp 25 chi tiết Crossman 99-071 1.116.000
CRS-664-149 Crossman 66-499 Bộ lục giác 9 chi tiết hệ Inch Crossman 66-499 326.000
CRS-440-150 Crossman 44-003 45mm Mũi vít hai đầu PH2 Crossman 44-003 53.000
CRS-440-151 Crossman 44-004 65mm Mũi vít hai đầu PH2 Crossman 44-004 152.000
CRS-440-152 Crossman 44-005 100mm Mũi vít hai đầu PH2 Crossman 44-005 215.000
CRS-440-153 Crossman 44-008 45mm Mũi vít hai đầu PH3 Crossman 44-008 125.000
CRS-440-154 Crossman 44-009 65mm Mũi vít hai đầu PH3 Crossman 44-009 152.000
CRS-442-155 Crossman 44-202 25mm Mũi vít một đầu PH2 Crossman 44-202 64.000
CRS-463-156 Crossman CRS156 2x75mm Vít dẹp Crossman 46-301 27.000
CRS-463-157 Crossman CRS157 3x75mm Vít dẹp Crossman 46-303 32.000
CRS-463-158 Crossman CRS158 3x100mm Vít dẹp Crossman 46-304 38.000
CRS-463-159 Crossman CRS159 4x100mm Vít dẹp Crossman 46-305 42.000
CRS-463-160 Crossman CRS160 4x150mm Vít dẹp Crossman 46-306 44.000
CRS-463-161 Crossman CRS161 4x200mm Vít dẹp Crossman 46-307 47.000
CRS-463-162 Crossman CRS162 4x300mm Vít dẹp Crossman 46-308 48.000
CRS-463-163 Crossman CRS163 5x75mm Vít dẹp Crossman 46-309 42.000
CRS-463-164 Crossman CRS164 5x100mm Vít dẹp Crossman 46-310 47.000
CRS-463-165 Crossman CRS165 5x150mm Vít dẹp Crossman 46-311 48.000
CRS-463-166 Crossman CRS166 5x200mm Vít dẹp Crossman 46-312 49.000
CRS-463-167 Crossman 46-313 5x300mm Vít dẹp Crossman 46-313 40.000
CRS-463-168 Crossman 46-314 6x38mm Vít dẹp Crossman 46-314 38.000
CRS-463-169 Crossman 46-315 6x100mm Vít dẹp Crossman 46-315 54.000
CRS-463-170 Crossman 46-316 6x150mm Vít dẹp Crossman 46-316 46.000
CRS-463-171 Crossman 46-317 6x200mm Vít dẹp Crossman 46-317 60.000
CRS-463-172 Crossman 46-318 6x300mm Vít dẹp Crossman 46-318 68.000
CRS-463-173 Crossman 46-319 8x150mm Vít dẹp Crossman 46-319 80.000
CRS-463-174 Crossman 46-320 8x200mm Vít dẹp Crossman 46-320 77.000
CRS-463-176 Crossman CRS176 10x200mm Vít dẹp Crossman 46-322 95.000
CRS-463-177 Crossman CRS177 10x300mm Vít dẹp Crossman 46-323 109.000
CRS-463-178 Crossman CRS178 2.5x75mm Vít dẹp Crossman 46-324 27.000
CRS-463-179 Crossman 46-331 2x75mm Vít bake Crossman 46-331 27.000
CRS-463-180 Crossman 46-333 3x75mm Vít bake Crossman 46-333 32.000
CRS-463-181 Crossman 46-334 3x100mm Vít bake Crossman 46-334 38.000
CRS-463-182 Crossman 46-335 4x100mm Vít bake Crossman 46-335 42.000
CRS-463-183 Crossman 46-336 4x150mm Vít bake Crossman 46-336 44.000
CRS-463-184 Crossman 46-337 4x200mm Vít bake Crossman 46-337 47.000
CRS-463-185 Crossman 46-338 4x300mm Vít bake Crossman 46-338 48.000
CRS-463-186 Crossman 46-339 5x75mm Vít bake Crossman 46-339 36.000
CRS-463-187 Crossman 46-340 5x100mm Vít bake Crossman 46-340 47.000
CRS-463-188 Crossman 46-341 5x150mm Vít bake Crossman 46-341 48.000
CRS-463-189 Crossman 46-342 5x200mm Vít bake Crossman 46-342 49.000
CRS-463-190 Crossman 46-343 5x300mm Vít bake Crossman 46-343 73.000
CRS-463-191 Crossman 46-344 6x38mm Vít bake Crossman 46-344 38.000
CRS-463-192 Crossman 46-345 6x100mm Vít bake Crossman 46-345 39.000
CRS-463-193 Crossman 46-346 6x150mm Vít bake Crossman 46-346 57.000
CRS-463-194 Crossman 46-347 6x200mm Vít bake Crossman 46-347 60.000
CRS-463-195 Crossman 46-348 6x300mm Vít bake Crossman 46-348 68.000
CRS-463-196 Crossman 46-349 8x150mm Vít bake Crossman 46-349 80.000
CRS-463-197 Crossman 46-350 8x200mm Vít bake Crossman 46-350 77.000
CRS-463-198 Crossman 46-351 8x300mm Vít bake Crossman 46-351 85.000
CRS-463-199 Crossman 46-352 10x200mm Vít bake Crossman 46-352 104.000
CRS-463-200 Crossman 46-353 10x300mm Vít bake Crossman 46-353 80.000
CRS-463-201 Crossman 46-354 2.5x75mm Vít bake Crossman 46-354 27.000
CRS-969-220 Crossman 96-937 37mm Vòng miệng Crossman 96-937 408.000
CRS-969-221 Crossman 96-943 43mm Vòng miệng Crossman 96-943 466.000
CRS-969-222 Crossman 96-944 44mm Vòng miệng Crossman 96-944 596.000
CRS-969-223 Crossman 96-945 45mm Vòng miệng Crossman 96-945 525.000
CRS-969-224 Crossman 96-948 48mm Vòng miệng Crossman 96-948 764.000
CRS-969-225 Crossman 96-960 60mm Vòng miệng Crossman 96-960 1.540.000
CRS-961-226 Crossman 96-115 6x7mm Hai đầu vòng Crossman 96-115 43.000
CRS-961-227 Crossman 96-138 16x17mm Hai đầu vòng Crossman 96-138 108.000
CRS-929-228 Crossman CRS228 6x7mm Hai đầu vòng tự động Crossman 92-902 109.000
CRS-929-229 Crossman CRS229 8x9mm Hai đầu vòng tự động Crossman 92-906 117.000
CRS-929-230 Crossman 92-907 8x10mm Hai đầu vòng tự động Crossman 92-907 122.000
CRS-929-231 Crossman 92-912 11x13mm Hai đầu vòng tự động Crossman 92-912 153.000
CRS-929-232 Crossman 92-914 12x14mm Hai đầu vòng tự động Crossman 92-914 160.000
CRS-929-233 Crossman 92-917 14x17mm Hai đầu vòng tự động Crossman 92-917 188.000
CRS-929-234 Crossman 92-918 15x17mm Hai đầu vòng tự động Crossman 92-918 188.000
CRS-929-235 Crossman 92-921 17x19mm Hai đầu vòng tự động Crossman 92-921 223.000
CRS-929-236 Crossman 92-922 19x21mm Hai đầu vòng tự động Crossman 92-922 240.000
CRS-929-237 Crossman 92-924 21x22mm Hai đầu vòng tự động Crossman 92-924 250.000
CRS-469-202 Crossman 46-934 Bộ vít sao sửa di động 6 cây Crossman 46-934 246.000
CRS-469-203 Crossman 46-935 Bộ vít lục giác sửa di động 6 cây Crossman 46-935 246.000
CRS-469-204 Crossman 46-936 Bộ vít sửa di động 7 cây Crossman 46-936 310.000
CRS-663-205 Crossman 66-399 1.5-10mm Bộ lục giác đầu bi 9 chi tiết Crossman 66-399 259.000
CRS-740-206 Crossman 74-011 1/2" Bộ súng vặn bu lông 15 món Crossman 74-011 3.237.000
CRS-684-207 Crossman 68-412 6kg Búa lục giác Crossman 68-412 609.000
CRS-684-208 Crossman 68-431 1kg Búa đập đá Crossman 68-431 125.000
CRS-685-209 Crossman 68-512 30mm Búa cao su Crossman 68-512 113.000
CRS-685-210 Crossman 68-514 35mm Búa cao su Crossman 68-514 135.000
CRS-689-211 Crossman 68-931 230g Búa cao su Crossman 68-931 59.000
CRS-689-212 Crossman 68-932 340g Búa cao su Crossman 68-932 66.000
CRS-689-213 Crossman 68-933 450g Búa cao su Crossman 68-933 71.000
CRS-689-214 Crossman 68-934 680g Búa cao su Crossman 68-934 84.000
CRS-689-215 Crossman 68-935 1kg Búa cao su Crossman 68-935 93.000
CRS-957-216 Crossman 95-776 12" Mỏ lết răng nhôm Crossman 95-776 388.000
CRS-957-217 Crossman 95-777 14" Mỏ lết răng nhôm Crossman 95-777 440.000
CRS-957-218 Crossman 95-779 18" Mỏ lết răng nhôm Crossman 95-779 691.000
CRS-957-219 Crossman 95-780 24" Mỏ lết răng nhôm Crossman 95-780 1.044.000
CRS-685-238 Crossman 68-538 Cảo kẹp gỗ quay tay Crossman 68-538 757.000
CRS-685-239 Crossman 68-539 Cảo kẹp gỗ quay tay Crossman 68-539 908.000
CRS-685-241 Crossman 68-586 50" Ê tô kẹp nhanh Crossman 68-586 978.000
CRS-685-240 Crossman 68-571 3" Kìm kẹp gỗ Crossman 68-571 220.000
CRS-967-242 Crossman 96-713 6" Cần tự động 1/4" Crossman 96-713 114.000
CRS-944-243 Crossman 94-406 6" Kìm chết mũi nhọn Crossman 94-406 120.000
CRS-944-244 Crossman 94-409 9" Kìm chết mũi nhọn Crossman 94-409 187.000
CRS-944-245 Crossman 94-418 8" Kìm chết mỏ dẹp Crossman 94-418 211.000
CRS-944-246 Crossman 94-436 6" Kìm bấm chữ C Crossman 94-436 196.000
CRS-944-247 Crossman 94-441 11" Kìm bấm chữ C Crossman 94-441 272.000
CRS-944-248 Crossman 94-448 18" Kìm bấm chữ C Crossman 94-448 491.000
CRS-944-249 Crossman 94-461 11" Kìm bấm chữ C Crossman 94-461 292.000
CRS-944-250 Crossman 94-429 9" Kìm chết Crossman 94-429 198.000
CRS-944-251 Crossman 94-431 11" Kìm chết Crossman 94-431 263.000
CRS-944-252 Crossman 94-470 19" Kìm chết dây xích Crossman 94-470 284.000
CRS-959-253 Crossman 95-909 9" Mỏ lết xích Crossman 95-909 192.000
CRS-466-254 Crossman 46-600 5x100mm Vít dẹp xẻ rãnh giữa Crossman 46-600 77.000
CRS-870-255 Crossman 87-041 1/4" Bộ tuýp Crossman 87-041 123.000
CRS-718-256 Crossman 71-806 1/2" Súng vặn bu lông dùng hơi Crossman 71-806 3.512.000
CRS-718-257 Crossman 71-808 1" Súng vặn bu lông dùng hơi Crossman 71-808 19.915.000
CRS-947-258 Crossman 94-701 4-1/2" Kìm cắt Crossman 94-701 105.000
CRS-947-259 Crossman 94-702 3-1/2" Kìm cắt Crossman 94-702 95.000
CRS-947-260 Crossman 94-711 5" Kìm cắt Crossman 94-711 97.000
CRS-949-261 Crossman 94-911 35mm Dao cắt ống Crossman 94-911 215.000
CRS-949-262 Crossman 94-912 42mm Dao cắt ống Crossman 94-912 164.000
CRS-956-263 Crossman 95-624 24" Mỏ lết trắng Crossman 95-624 1.253.000
CRS-718-264 Crossman 71-820 1/2" Súng vặn bu lông Crossman 71-820 2.498.000
CRS-466-265 Crossman CRS265 4" Cán mở mũi vít Crossman 46-604 0
CRS-661-266 Crossman 66-199 Bộ lục giác bi 9 chi tiết hệ inch Crossman 66-199 220.000
CRS-227-288 Crossman 45-227 2.5x75mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-227 25.000
CRS-267-268 Crossman 95-267 7" Kìm cắt thép Crossman 95-267 162.000
CRS-099-267 Crossman 99-099C 1/2" Bộ tuýp 32 chi tiết Crossman 99-099C 1.113.000
CRS-268-269 Crossman 95-268 8" Kìm cắt thép Crossman 95-268 169.000
CRS-426-271 Crossman 95-426 6-1/2" Kìm cắt cao cấp Crossman 95-426 117.000
CRS-416-272 Crossman 95-416 6-1/2" Kìm nhọn cao cấp Crossman 95-416 123.000
CRS-964-273 Crossman 68-964 5Mx19MM Thước cuộn thép lỗ ban Crossman 68-964 0
CRS-821-274 Crossman 71-821 1/2" Máy vặn bu lông dùng khí nén Crossman 71-821 0
CRS-304-282 Crossman 68-304 4Oz (180g) Búa bi Crossman 68-304 53.000
CRS-356-327 Crossman 46-356 5x250mm Tuốc nơ vít bake Crossman 46-356 65.000
CRS-815-311 Crossman 45-815 8x150mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-815 73.000
CRS-432-279 Crossman 68-432 1.3Kg Búa đập đá đầu vuông Crossman 68-432 155.000
CRS-056-280 Crossman 99-056C 1/2" Bộ tuýp 17 chi tiết Crossman 99-056C 790.000
CRS-100-275 Crossman 45-100 6.35x38mm Tuốc nơ vít 2 đầu Crossman 45-100 57.000
CRS-200-276 Crossman 45-200 6.35x100mm Tuốc nơ vít 2 đầu Crossman 45-200 70.000
CRS-300-277 Crossman 45-300 6.35x150mm Tuốc nơ vít 2 đầu Crossman 45-300 85.000
CRS-400-278 Crossman 45-400 6.35x200mm Tuốc nơ vít 2 đầu Crossman 45-400 84.000
CRS-055-281 Crossman 99-055C 1/2" Bộ tuýp 25 chi tiết Crossman 99-055C 1.336.000
CRS-420-287 Crossman 45-420 4x200mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-420 34.000
CRS-418-283 Crossman 68-418 18LBS (9kg) Búa lục giác Crossman 68-418 673.000
CRS-105-284 Crossman 94-105 5" Kìm bấm chết Crossman 94-105 120.000
CRS-507-285 Crossman 94-507 7" Kìm bấm chết mỏ bằng Crossman 94-507 110.000
CRS-510-286 Crossman 94-510 10" Kìm bấm chết mỏ bằng Crossman 94-510 187.000
CRS-835-310 Crossman 45-835 8x150mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-835 73.000
CRS-327-290 Crossman 45-327 3.2x75mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-327 25.000
CRS-330-292 Crossman 45-330 3.2x100mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-330 29.000
CRS-435-294 Crossman 45-435 4x150mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-435 33.000
CRS-440-296 Crossman 45-440 4x200mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-440 36.000
CRS-450-297 Crossman 45-450 4x300mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-450 44.000
CRS-540-299 Crossman 45-540 5x200mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-540 43.000
CRS-550-302 Crossman 45-550 5x300mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-550 54.000
CRS-635-304 Crossman 45-635 6x150mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-635 50.000
CRS-640-306 Crossman 45-640 6x200mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-640 54.000
CRS-650-308 Crossman 45-650 6x300mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-650 66.000
CRS-840-312 Crossman 45-840 8x200mm Tuốc nơ vít bake Crossman 45-840 79.000
CRS-820-313 Crossman 45-820 8x200mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-820 79.000
CRS-630-309 Crossman 45-630 6x300mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-630 66.000
CRS-620-307 Crossman 45-620 6x200mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-620 54.000
CRS-615-305 Crossman 45-615 6x150mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-615 50.000
CRS-530-303 Crossman CRS303 5x300mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-530 51.000
CRS-520-301 Crossman 45-520 5x200mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-520 46.000
CRS-430-298 Crossman 45-430 4x300mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-430 44.000
CRS-415-295 Crossman 45-415 4x150mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-415 31.000
CRS-310-293 Crossman 45-310 3.2x100mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-310 29.000
CRS-307-291 Crossman 45-307 3.2x75mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-307 27.000
CRS-207-289 Crossman 45-207 2x75mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 45-207 25.000
CRS-326-318 Crossman CRS318 5x250mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 46-326 65.000
CRS-440-321 Crossman 46-440 6x200mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 46-440 66.000
CRS-327-322 Crossman CRS322 6x250mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 46-327 66.000
CRS-431-323 Crossman 46-431 6x250mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 46-431 71.000
CRS-321-325 Crossman CRS325 8x300mm Tuốc nơ vít dẹp Crossman 46-321 104.000

Mọi chi tiết xin liên hệ www.sieuthithietbi.comĐang online :341 - Tổng truy cập : 380,043,344